EÚ upriamuje pozornosť na učnovské vzdelávanie a profesionáne stáže

Brusel 2. júla (TASR) – Alarmujúco vysoká miera nezamestnanosti u mladých ľudí v Európe si vyžaduje okamžitý zásah zo strany členských štátov, uvádza sa v dnešnej správe Európskej komisie (EK), podľa ktorej jednou z priorít bude zabezpečiť plynulý prechod mladých ľudí zo školy do zamestnania.

Dve štúdie vypracované komisiou na tému učňovského vzdelávania a stáží vo všetkých členských štátoch EÚ odporúčajú zlepšiť schopnosť týchto vzdelávacích programov reagovať na požiadavky trhu práce, zvýšiť ich potenciál na prispôsobenie sa potrebám podnikov a ponúknuť viac záruk z hľadiska kvality a možností uplatnenia mladých ľudí.

"Európska rada zdôraznila význam učňovského vzdelávania a stáží mládeže, zvlášť pokiaľ ide o záruky pre mladých ľudí a nové programy mobility. Spomínané štúdie ponúkajú nový pohľad na tieto programy a pomáhajú nám pri príprave našich plánovaných iniciatív zameraných na zlepšenie prechodu zo školy do zamestnania," uviedol v tejto súvislosti európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor.

Komisár tiež upozornil, že učňovské vzdelávanie a stáže môžu mladým ľuďom slúžiť ako odrazový mostík pri vstupe na trh práce a pomôcť tak vyriešiť nadmernú mieru nezamestnanosti mladých v Európe. Musia však mladým ľuďom zaručiť, aby po skončení učňovského vzdelávania a stáže mali tie najlepšie možné príležitosti na získanie dlhodobého pracovného miesta. Komisia to chce podporovať aj prostredníctvom cielenejšieho využívania Európskeho sociálneho fondu, pripomenul Andor.

Závery spomínaných štúdií budú východiskom k príprave dvoch iniciatív EK, ktoré majú byť dokončené do konca roku 2012. Prvou je návrh odporúčania Rady týkajúceho sa záruk pre mládež, ktoré majú mladým ľuďom garantovať, že do štyroch mesiacov po skončení školy budú zapojení buď do pracovného procesu, ďalšieho vzdelávania, alebo do odbornej prípravy, a tou druhou je vymedzenie kvalitatívneho rámca týkajúceho sa stáží.

Štúdia týkajúca sa učňovského vzdelávania tvrdí, že by mali existovať jednotné kvalitatívne normy pre vzdelávanie tohto typu, mala by sa zaistiť rovnováha medzi špecifickými zručnosťami potrebnými na výkon povolania a všeobecnými zručnosťami a spôsobilosťami. Do návrhu a organizácie učňovského vzdelávania by bolo treba zapojiť aj sociálnych partnerov a zaviesť iniciatívy zamerané na zlepšenie celkového obrazu systému odborného vzdelávania v očiach študentov.

Štúdia týkajúca sa stáží upozorňuje, že je tu potreba jasne definovať stáže na úrovni EÚ a ak je to možné, stáže by mali prebiehať skôr ako súčasť učebných osnov a nie až potom ako študenti ukončia svoje vzdelávanie. Tiež by sa malo, tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnych úrovniach, vyvinúť spoločné úsilie na zlepšenie ponuky stáží, najmä v malých a stredných podnikoch a zároveň aj zaviesť určitú finančnú pomoc stážistom, zvlášť tým, ktorí pochádzajú zo sociálne slabších skupín.

V oboch prieskumoch sú uvedené fakty a čísla z jednotlivých členských štátov. Európske podniky ponúkajú v súčasnosti pracovné miesta s možnosťou zaškolenia priamo na pracovisku približne 9,4 miliónom študentov. Žiaci v učňovskom vzdelávaní tvoria približne 40,5 percent všetkých žiakov sekundárneho vzdelávania v 27 členských štátoch.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl