EÚ víta, že vstúpil do platnosti dohovor chrániaci ženy pred domácim násilím

Brusel 1. augusta (TASR) – Do platnosti vstúpil dnes Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Riaditeľ Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) Morten Kjaerum túto zmluvu, známu aj ako Istanbulský dohovor, označil za míľnik v boji proti odstraňovaniu násilia páchaného na ženách.

Tento medzinárodný dohovor sa vzťahuje na násilie páchané na ženách vo všetkých jeho prejavoch a podporuje politické opatrenia na pomoc obetiam a podporným organizáciám, ktoré sa usilujú o odstránenie násilia na ženách.

Istanbulský dohovor jasne stanovuje, že žiadna forma násilia páchaného na ženách nie je prijateľná a že orgány činné v trestnom konaní musia okamžite reagovať na domáce násilie a na prejavy násilia založeného na rodovej rozdielnosti.

V dohovore sa zároveň zdôrazňuje potreba koordinovanej činnosti medzi tvorcami politiky, vládnymi orgánmi a občianskou spoločnosťou a zdôrazňuje, že je potrebné presadzovať princíp rovnosti žien a mužov a uplatňovať zákony proti diskriminácii na základe pohlavia.

Po troch rokoch od prijatia tohto dohovoru 23 štátov Rady Európy už podpísalo dohovor a 13 krajín ho aj ratifikovalo. Spomedzi 28 členských krajín EÚ tak urobilo sedem – Dánsko, Francúzsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Maďarsko a Rumunsko dohovor podpísali, ale ešte neratifikovali.

„Dnešný deň je míľnikom v boji pri odstraňovaní násilia na ženách,“ uviedol riaditeľ FRA v stanovisku pre médiá.

Podľa jeho slov v súvislosti s násilím páchaným v domácnostiach možno hovoriť o porušovaní ľudských práv v masovom meradle. Agentúra EÚ má tieto skutočnosti jasne zdokumentované a je preto nevyhnutné, aby čo najviac štátov podpísalo a následnej aj ratifikovalo dohovor.

Správa FRA o násilí na ženách, uverejnená začiatkom tohto roka, bola založená na prieskumnej vzorke 42.000 žien vo všetkých 28 členských štátoch EÚ. Prieskum odhalil široký rozsah násilných prejavoch voči ženám od detského veku až po starobu – doma, v zamestnaní, na verejnosti a aj prostredníctvom internetu.

Prieskum zistil, že 33 percent žien v EÚ už zažilo fyzické alebo sexuálne násilie od veku 15 rokov, čo sa týka zhruba 62 miliónov občanov únie. Spomedzi žien, ktoré boli obeťou domáceho násilia, 67 percent nenahlásilo polícii a úradom ani tie najvážnejšie incidenty.

FRA opätovne pripomenula, že nedostatok komplexných údajov bráni rozvoju cielenej politiky pre boj proti násiliu na základe pohlavia. Ustanovenia Istanbulského dohovoru nútia krajiny zhromažďovať podrobné údaje o všetkých aspektoch násilia na ženách v pravidelných intervaloch – čo je dobrý podklad pre tvorbu príslušnej politiky v budúcnosti.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem