EÚ vyzvala päť členských štátov, aby si zabezpečili minimálne zásoby ropy

Brusel 25. septembra (TASR) – Európska komisia dnes oznámila prijatie právnych opatrení a krokov proti 20 členským štátom, ktoré nesplnili riadne svoje povinnosti podľa práva EÚ. V právnych opatreniach za september sa Slovensko nenachádza. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú mnohých odvetví, je zabezpečiť správne uplatňovanie práva EÚ na prospech tak občanov, ako aj podnikov.

Komisia prijala za september 147 rozhodnutí, vrátane 39 odôvodnených stanovísk a štyri postúpenia prípadov Súdnemu dvoru EÚ.

V oblasti energetiky boli Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Lotyšsko a Slovinsko vyzvané, aby v plnom rozsahu zabezpečili súlad s pravidlami EÚ týkajúcimi sa minimálnych zásob ropy.

Podľa smernice o zásobách ropy musia členské štáty udržiavať zásoby ropy alebo ropných výrobkov zodpovedajúce minimálne 90 dňom priemerného denného čistého dovozu alebo 61 dňom priemernej dennej domácej spotreby, podľa toho, ktorá z týchto dvoch hodnôt je vyššia.

Táto smernica mala byť vykonaná do 31. decembra 2012. Vzhľadom k tomu, ako dôležitou zložkou skladby energetických zdrojov ropa je, a vzhľadom na silnú vonkajšiu závislosť EÚ na dodávkach ropy a ropných produktov a na geopolitickú nestabilitu mnohých regiónov produkujúcich ropu je veľmi dôležité, aby všetky krajiny EÚ tieto pravidlá dodržiavali, a zabezpečili tak, aby bol vždy dostatok ropných produktov pre spotrebiteľov.

Komisia zaslala odôvodnené stanovisko štyrom členským štátom (Holandsko, Luxembursko, Lotyšsko a Slovinsko), ktoré požiadavky smernice transponovali len čiastočne. Belgicko dostalo odôvodnené stanovisko už v júni 2013. Odvtedy prijalo právne predpisy, ktoré majú zabezpečiť súlad s týmito pravidlami EÚ, avšak podľa komisie sa stále jedná len o čiastočné prevedenie.

Ak tieto členské štáty nesplnia svoje právne povinnosti v lehote dvoch mesiacov, môže sa komisia obrátiť na Súdny dvor EÚ.

V januári 2013 sa začali konania o nesplnení povinnosti so 17 členskými štátmi, ktoré svoje vykonávacie povinnosti nesplnili. Výzva bola zaslaná Belgicku, Bulharsku, Cypru, Českej republike, Grécku, Holandsku, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, Maďarsku, Malte, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Spojenému kráľovstvu a Španielsku.

V júni 2013 bolo zaslané odôvodnené stanovisko Belgicku, Cypru, Českej republike, Portugalsku a Rumunsku.

Komisia zároveň skúma situáciu v iných členských štátoch, proti ktorým sa začalo konanie o nesplnení povinnosti, takže je možné, že v najbližších cykloch konaní o nesplnení povinnosti budú vydané ďalšie odôvodnené stanoviská.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)