Eurobarmeter: Európania zaraďujú zmenu klímy medzi závažné problémy

Brusel 3. marca (TASR) – Štyria z piatich ľudí v EÚ zastávajú názor, že boj proti zmene klímy a efektívnejšie využívanie energií môžu posilniť hospodárstvo a zamestnanosť. Vyplýva to z dnes zverejneného prieskumu Eurobarometer, zameraného na zmenu klímy.

Pri poslednom prieskume v roku 2011 s týmto názorom súhlasilo 78 percent respondentov. Prieskum ukázal, že sedem z desiatich občanov súhlasí s tvrdením, že zníženie dovozu fosílnych palív z krajín mimo EÚ by mohlo byť ekonomickým prínosom.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso v tejto súvislosti uviedol, že EÚ si nemôže vyberať medzi dobrým hospodárením a ochranou klímy.

"Nákladovo efektívne opatrenia na ochranu klímy sú dobrým hospodárením. Teší ma, že si to uvedomujú aj európski občania. Tento prieskum vysiela silný signál pre vedúcich predstaviteľov EÚ, aby prijali odvážne opatrenia v oblasti klímy pre udržateľné zotavenie hospodárstva," uviedol Barroso.

Eurokomisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová spresnila, že prieskum potvrdzuje, že výrazná väčšina Európanov od politikov očakáva okamžité kroky v boji proti klimatickej zmene.

"Občania si uvedomujú, že počas obdobia, keď ich vlády bojovali s hospodárskou krízou, problém zmeny klímy nezmizol. Tu nejde o voľbu medzi rastom a konkurencieschopnosťou na jednej a klímou na druhej strane. Ide o obe strany, a musí ísť o obe strany," zdôraznila komisárka.

Podľa prieskumu, ktorý sa uskutočnil v 28 členských štátoch medzi 23. novembrom a 2. decembrom 2013, až 80 percent respondentov súhlasí, že boj proti klimatickej zmene a efektívnejšie využívanie energií môžu posilniť hospodárstvo a zamestnanosť, pričom 31 percent súhlasí úplne a 49 percent čiastočne. Deväť z desiatich Európanov považuje klimatickú zmenu za závažný problém. Veľká väčšina (69 percent) ju považuje za "veľmi závažný" problém a 21 percent za "pomerne závažný" problém. Iba deväť percent ju nepovažuje za závažný problém.

Na stupnici od 1 (najmenej) do 10 (najviac) bola závažnosť zmeny klímy zaradená na úroveň 7,3. V roku 2011 to bolo 7,4 a v roku 2009 išlo o 7,1.

Zmena klímy sa považuje za veľmi závažný svetový problém, hneď za chudobou a hospodárskou situáciou. V roku 2011 bola na druhom mieste po chudobe, hlade a nedostatku vody, pred hospodárskou situáciou. Dnes polovica európskych občanov považuje zmenu klímy za jeden zo štyroch najzávažnejších problémov.

Okrem toho 70 percent Európanov súhlasí s názorom, že zníženie dovozu fosílnych palív by pre EÚ mohlo znamenať ekonomický prínos. Prevažná väčšina Európanov podporuje vnútroštátne opatrenia v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov. Celkovo 92 percent respondentov si myslí, že je dôležité, aby ich vlády podporovali zlepšenie energetickej účinnosti do roku 2030.

Pokiaľ ide o obnoviteľnú energiu, 90 percent opýtaných si myslí, že je dôležité, aby si ich vlády stanovili ciele na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030.

Približne 50 percent Európanov tvrdí, že v posledných šiestich mesiacoch prijali určité opatrenia na boj proti zmene klímy, čo predstavuje mierny pokles z 53 percent v roku 2011. Najčastejšími opatreniami sú redukovanie a recyklácia odpadu a snaha obmedzovať používanie výrobkov na jedno použitie.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon