Europarlament vyzýva na diverzifikáciu penzijných systémov

Štrasburg/Bratislava 21. mája (TASR) – Hospodárska kríza a výzvy spojené so starnutím obyvateľstva odhalili zraniteľnosť kapitalizačných aj priebežne financovaných verejných dôchodkových systémov. Poslanci Európskeho parlamentu preto dnes v schválenom uznesení vyzvali členské štáty na zriadenie alebo zachovanie viacpilierového dôchodkového systému.

Parlament však zároveň zdôraznil úlohu verejných dôchodkov v snahe o zabezpečenie dôstojnej životnej úrovne pre všetkých a vyzval členské štáty na ich ochranu. TASR o tom informovala tlačová atašé Informačnej kancelárie EP Soňa Miháliková Mellak.

"Tretina obyvateľov EÚ je staršia ako 55 rokov. Udržateľnosť dôchodkových systémov je ohrozená starnutím populácie a napätými verejnými financiami. Legislatíva v oblasti dôchodkov je v kompetencii členských štátov, avšak koordinácia na úrovni EÚ, najmä v kontexte stabilizačných a reformných programov, je nevyhnutná," uviedla spravodajkyňa uznesenia, poslankyňa Ria Oomen-Ruijtenová (EĽS), počas rozpravy pred hlasovaním.

Poslanci prostredníctvom uznesenia, ktoré je odpoveďou europarlamentu na bielu knihu Európskej komisie z februára 2012, odporučili členským štátom zriadenie alebo zachovanie viacpilierového dôchodkového systému pozostávajúceho z kombinácie verejného dôchodku v prvom pilieri, doplnkového dôchodku vyplývajúceho z kolektívnych zmlúv, podnikových alebo vnútroštátnych predpisov v druhom pilieri a súkromného sporenia v treťom pilieri. Parlament zdôraznil, že hospodárska kríza odhalila zraniteľnosť súkromných aj verejných dôchodkových systémov.

Zabezpečenie verejných dôchodkov, ktoré zaručia aspoň minimálnu dôstojnú životnú úroveň pre všetkých ľudí v staršom veku, by malo byť podľa poslancov prioritou, a to aj v prípade hospodárskeho scenára s dlhodobo nízkym rastom, v dôsledku ktorého by väčšina členských štátov musela konsolidovať svoje rozpočty a prijať úsporné opatrenia. Uznesenie zdôrazňuje, že verejné dôchodkové systémy zostávajú pre dôchodcov najdôležitejším zdrojom príjmu. Text zároveň vyjadruje poľutovanie nad tým, že EK sa vo svojej bielej knihe náležitým spôsobom nezaoberá významom prvého piliera, ktorý občanov chráni pred chudobou.

Poslanci tiež vyjadrili hlboké poľutovanie nad rozsiahlymi škrtmi v členských štátoch najviac postihnutých krízou, ktoré mnohých dôchodcov uvrhli do chudoby a ďalších dostali na jej pokraj.

Reformy zamerané na zvyšovanie zamestnanosti, postupné rušenie systémov predčasného odchodu do dôchodku a umožnenie občanom v dôchodkovom veku naďalej pracovať, sú nevyhnutnými predpokladmi na financovanie primeraných, bezpečných a udržateľných dôchodkových systémov, uvádza sa v uznesení.

Uznesenie tiež zdôrazňuje potrebu zaručiť pracovníkom v zahraničí možnosť získať a zachovať si zamestnanecké dôchodkové nároky naprieč EÚ.

"Starnutie európskej populácie je výzvou pre dôchodkové systémy v celej EÚ. Je preto potrebné zodpovedne preskúmať alternatívy, ktoré pomôžu zaručiť fungovanie dôchodkových systémov v budúcnosti. EÚ poukazuje na to, že potrebné reformy by sa nemali zaobísť bez nastavenia druhého a tretieho dôchodkového piliera," uviedol poslanec Eduard Kukan (EĽS).

Jaroslav Paška (EFD) svojím vystúpením podľa vlastných slov poukázal na problémy dôchodkových systémov, ktoré odhalila šesť rokov trvávajúca kríza v EÚ. "Hospodársky pokles oslabuje schopnosti priebežného financovania dôchodkov a bankroty finančných domov sú rizikom pre fondy druhého piliera. Navrhnuté opatrenia preto majú eliminovať tieto riziká," konštatoval.

"Európskym trendom je dôkladná reforma dôchodkových systémov a podpora udržateľnosti dôchodkov cez druhý a tretí pilier. Vláda Roberta Fica by v takejto situácii nemala viesť Slovensko opačným smerom," uviedla poslankyňa Anna Záborská (EĽS).

juh