SR zo záväzku eurofondov starého obdobia čerpala 99,7 % zdrojov

Bratislava 25. augusta (TASR) – Slovenská republika zo záväzku fondov EÚ, ktoré jej v objeme 1,17 miliardy eur schválil Brusel pre plánovacie obdobie 2004 až 2006, doteraz vyčerpala 99,7 %. Zvyšné zdroje sa dočerpávajú aj v roku 2010 a len v prvom polroku sa Slovensku podarilo na realizáciu projektov spolufinancovaných s účasťou eurofondov využiť sumu 430.051 eur. To predstavuje 0,04 % celkového záväzku SR.

Konštatuje to správa o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov – štrukturálnych fondov (ŠF) a Kohézneho fondu (KF) EÚ v období 2004 až 2006 za šesť mesiacov tohto roka. Materiál pripravený Ministerstvom financií (MF) SR a Úradom vlády (ÚV) SR sa nachádza v procese pripomienkového konania.

Následky svetovej hospodárskej krízy spôsobili, že Európska komisia (EK) ešte vlani umožnila členom EÚ posunúť čerpanie schválených výdavkov na projekty do konca júna roka 2009. Slovensko túto možnosť akceptovalo. Napriek tomu, že obdobie oprávnenosti výdavkov skončilo, bolo možné predkladať súhrnné žiadosti o platbu na platobný orgán (MF) až do októbra roka 2009 a v mimoriadnych prípadoch do marca roku 2010. Znamená to, že čerpanie neskončilo.

Správa vyčísľuje stav čerpania operačných programov (OP) ku koncu júna tohto roka. Mapuje systém finančného riadenia eurofondov a kontrol zo strany napr. Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý v SR vydáva vyhlásenie o ukončenie pomoci z eurofondov.

Súčasťou správy je aj výsledok overovania deklarovaných výdavkov na vzorke projektov a poukázanie na nezrovnalosti v agende eurofondov. V prípade projektov v oblasti dopravy a životného prostredia spolufinancovaných zo zdrojov KF, došlo napr. k 276 nezrovnalostiam v sume 21,28 milióna eur. V kumulatíve k 30. júnu tohto roka z overených výdavkov v hodnote 21,64 milióna eur bolo neoprávnených v objeme 1,65 milióna eur. Opatrenia, ktoré majú zistené nedostatky odstrániť, až do úplnej nápravy sleduje NKÚ SR.

Predmetný materiál popisuje aj prípravu a uzatváranie zmlúv o ďalších štyroch nástrojov finančnej pomoci určených pre Slovensko v rokoch 2004 až 2006, resp. na financovanie projektov. Ide o Prechodný fond, Nórsky a Švajčiarsky finančný mechanizmus a Európsky hospodársky priestor.

ku zll