FSR: uzavretá výzva pre lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie

Číslo výzvy: SOP ĽZ –  FSR – 2007/ 2.1 / 02

 • Sektorový operačný program Ľudské zdroje
  • Priorita č. 2: Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu  práce
   • Opatrenie č. 2.1: Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Fond sociálneho rozvoja, Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom SOP Ľudské zdroje vyhlásil 26. apríla 2007 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF pre opatrenia č. 2.1: Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením.

Výzva je obmedzená na existujúce Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie FSR.

 • Ciele:

– zlepšenie podmienok zameraných na zamestnanosť skupín ohrozených sociálnym vylúčením
– zvýšenie počtu pracovných príležitostí a zamestnateľnosti cieľových skupín
– zlepšenie životných podmienok a zaistenie udržateľného príjmu cieľových skupín

 • Oprávnené aktivity:

Povinné:

 • aktivity zamerané na stabilizáciu LPSI vo svojej územnej pôsobnosti
 • identifikácia potrieb lokality v oblasti sociálnych služieb, služieb zamestnanosti v územnej pôsobnosti LPSI
 • tvorba strategických dokumentov v strednodobom horizonte do roku 2013 (aktivita je oprávnená len pre LPSI, ktorým nebol poskytnutý NFP v predchádzajúcich výzvach FSR)  a akčných plánov  LPSI na podporu zamestnanosti a  sociálnej inklúzie na miestnej úrovni v krátkodobom horizonte rokov 2007 – 2008
 • pomoc lídrom komunity pri hodnotení komunitných potrieb so zainteresovaním komunity, facilitácia stretnutí s komunitou
 • budovanie siete komunitných konzultantov v rámci  LPSI
 • odborná asistencia pri tvorbe komunitných akčných plánov v komunitách, poradenstvo a konzultačné služby v oblasti prípravy a realizácie programov na zlepšovanie zamestnateľnosti a sociálnej inklúzie

Nepovinné:

 • profesionalizácia výkonu  komunitnej práce, komunitného plánovania a poradenstva v oblasti sociálnej inklúzie
 • návrhy nových inovačných postupov za účelom rozvoja spolupráce a spoločných projektov medzi jednotlivými partnerstvami
 • vytváranie podporných a doplnkových aktivít na podporu zamestnanosti a ekonomického rozvoja v komunitách pre programy, uskutočňované  v rámci realizovaných projektov
 • aktivity na zvyšovanie odbornosti manažérov a odborného personálu LPSI so zameraním na prípravu a realizáciu projektov v oblasti sociálnej inklúzie
 • rozšírenie komunikácie s odbornou verejnosťou a verejnosťou pre zvýšenie jej pochopenia pre poskytovanie pomoci znevýhodneným skupinám a osobám ohrozeným sociálnym vylúčením alebo nachádzajúcim sa v prostredí sociálneho vylúčenia
 • stimulácia verejného záujmu v prospech budovania  nových LPSI
 • podpora dobrovoľníctva v oblasti riešenia problémov sociálnej inklúzie
 • podporovanie aktivít LPSI spojených s procesom komunitného plánovania v sociálne vylúčených a vylúčením ohrozených komunitách (šírenie informácií o princípoch, procesoch a metódach  komunitného plánovania v obciach, mestských častiach)
 • hodnotenie rozvoja zamestnanosti a zvyšovania sociálnej inklúzie v rámci regionálnych a lokálnych politík
 • šírenie publicity, informovanosti partnerov, cieľových skupín a verejnosti o problematike chudoby a sociálnej inklúzie (informačné materiály, propagácia, prezentácia pozitívnych príkladov dobrej praxe  pre partnerov a verejnosť)
 • podpora spolupráce a výmena skúseností LPSI v oblasti sociálnej inklúzie (workshopy, semináre, konferencie – max. 1 krát do roka)
 • zlepšenie integrácie a koordinácie aktivít zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti, tvorbu pracovných miest a zamestnanosti v danej oblasti (regióne/lokalite)
 • zabezpečovanie účasti lídrov  marginalizovaných skupín na procese rozhodovania
 • aktivity zamerané na aktívne zapojenie zamestnávateľov do znižovania rozsahu sociálneho vylúčenia prostredníctvom tvorby pracovných miest pre marginalizované  skupiny obyvateľov.
 • Oprávnení žiadatelia

Žiadateľom môžu byť len Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie (LPSI), ktorými sú:

 • nezávislé lokálne združenia vytvorené z predstaviteľov komunity a osôb, ktoré zastupujú kľúčové partnerské organizácie a zainteresované strany,
 • občianske združenia rôznych typov a jednotlivcov so skúsenosťami z podnikania.

Žiadateľ spolu s partnermi musí byť schopný preukázať, že disponuje väzbami k regiónu a prispieva k udržateľnému rozvoju regiónu, v ktorom má byť projekt realizovaný a schopnosťami pre úspešnú realizáciu projektu. Žiadateľ má mať dostatočné skúsenosti s riadením projektu. Skúsenosti a kapacity žiadateľa sa budú posudzovať v závislosti od typu a veľkosti projektu, na ktorý žiada NFP.

 • Oprávnenosť výdavkov

Dátum uskutočnenia výdavkov – výdavok projektu musí byť vynaložený v oprávnenom období, oprávnené obdobie začína dňom schválenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Komisiou na hodnotenie a výber projektov. Dátum uskutočnenia výdavku predstavuje počiatočný bod pre posúdenie oprávnenosti výdavku.
Účel výdavku – výdavok musí byť vynaložený na aktivitu v súlade s cieľom opatrenia a s obsahovou stránkou projektu, musí byť nevyhnutný pre realizáciu projektu, relevantný k projektu a musí byť plne v súlade s cieľmi projektu.
Typ výdavku – výdavok musí prispievať k dosiahnutiu plánovaných aktivít projektu.
Zdravé finančné riadenie výdavkov – musia byť splnené zásady správneho a efektívneho finančného riadenia a musí byť zaručená dokázateľnosť a hospodárnosť využitia prostriedkov.
Evidencia výdavkov – výdavky projektu musia byť zaznamenané v účtovnej evidencii konečného prijímateľa a musia byť presne identifikovateľné a overiteľné na základe originálov účtovných dokladov uložených u konečného prijímateľa. 

 • Cieľové skupiny:

Občania, sociálne vylúčení alebo ohrození sociálnym vylúčením, najmä:

 • Obyvatelia separovaných a segregovaných rómskych komunít
 • Občania bez prístrešia („bezdomovci“) a osoby ktorým je poskytovaná starostlivosť v útulku
 • Osoby, pripravujúce sa na návrat z väzby a z výkonu trestu odňatia slobody a osoby  po návrate z väzby a z výkonu trestu odňatia slobody
 • Mladí dospelí (odchovanci) z detských domovov a krízových stredísk bez sociálneho a rodinného zázemia
 • Osoby, závislé na alkohole, drogách alebo iných škodlivých návykových látkach a         na gamblerstve
 • Osoby, vystavované domácemu násiliu a týraniu, najmä ženy, vystavené násiliu alebo hrozbe násilia
 • Mladí ľudia opúšťajúci školu pred skončením povinnej školskej dochádzky
 • Mladí ľudia, predčasne opúšťajúci vzdelávací proces pred skončením odborného vzdelávania alebo pred maturitou
 • Viacpočetné domácnosti (s väčším počtom detí) a neúplné domácnosti
 • Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, definovaní v ust. § 8 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov[1]
 • Uchádzači o zamestnanie s nedokončeným základným vzdelaním, s nízkym (odborné vzdelanie bez maturity) alebo žiadnym odborným vzdelaním
 • Uchádzači o zamestnanie so zdravotným postihnutím
 • Zamestnanci s nízkym vzdelaním (odborné vzdelanie bez maturity), alebo bez odborného vzdelania, ohrození stratou zamestnania z organizačných dôvodov, alebo hromadným prepúšťaním
 • Rodičia pred návratom na trh práce po skončení poskytovania rodičovskej dovolenky
 • Cudzí štátni príslušníci, ktorým bol poskytnutý azyl
 • Osoby so zodpovednosťou za nezaopatrené deti a odkázaných (závislých) členov najbližšej rodiny, ktorí zjavne potrebujú starostlivosť alebo podporu, ak táto zodpovednosť obmedzuje možnosti ich vzdelávania, prístupu k zamestnaniu, účasti, resp. návratu na trh práce, odborného a kariérneho rastu alebo je bariérou pri udržaní si zamestnania
 • Oprávnené územie:

Slovensko –Cieľ 1 (všetky regióny Slovenska okrem Bratislavského kraja):

Prešovský, Košický, Banskobystrický, Žilinský, Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský  samosprávny kraj

 •  Dĺžka trvania projektu

Minimálna dĺžka trvania projektu je stanovená na 6 mesiacov.

Žiadateľ je povinný realizovať projekt a oprávnené  výdavky najneskôr do 31.10.2008. V opačnom prípade ich nie možné považovať za oprávnené.

 • Financovanie pomoci:

Financovanie projektu konečného prijímateľa sa uskutočňuje  formou refundácie.

Finančné zdroje:

 • Minimálna výška pomoci na jeden projekt:        350 000 Sk
 • Maximálna výška pomoci na jeden projekt:       3 000 000 Sk
 • Indikatívna alokácia finan. prostriedkov v tejto výzve:   81 000 000 Sk

Spolufinancovanie a systém platieb

Výška pomoci predstavuje sumu nenávratného finančného príspevku z  Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. Miera spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov žiadateľa je určená nasledovne:

Žiadatelia z verejného sektora a mimovládneho sektora Podiel spolufinancovania vlastnými zdrojmi
mimovládne organizácie; neštátne subjekty 0 %
orgány a subjekty regionálnej a miestnej samosprávy a ich rozpočtové a príspevkové organizácie 5%
 • Podmienky predkladania projektov:

Kompletne, jednoznačne a presne vyplnenú žiadosť v slovenskom jazyku na predpísanom formulári žiadosti vrátane všetkých príloh žiadosti v jednom origináli a v dvoch kópiách na SORO ako doporučenú zásielku, osobne, alebo kuriérom, na adresu:

Fond sociálneho rozvoja
Odbor riadenia pomoci z ESF
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava

Kópie dokumentov nemusia byť overené. Všetky strany Žiadosti a príloh musia byť ručne očíslované od prvej strany. K Žiadosti priloží aj jeden exemplár elektronického média (CD), na ktorom bude samotná Žiadosť a prílohy č. 1.1-1.4.

 • Termíny:
 • Termín vyhlásenia výzvy            26.apríl 2007
 • Termín ukončenia predkladania Žiadostí            25.jún 2007 do 16,00 hod.

(platí v prípade osobného doručenia projektu resp. doručenia projektu kuriérom).

Žiadosť (1 originál, 2 kópie) musí byť odovzdaná v jednom uzavretom a neprehľadnom obale. Žiadateľ označí obal žiadosti nasledovne:

 „FSR – PROJEKT ESF – NEOTVÁRAŤ“
názov projektu
označenie kódu príslušnej výzvy „SOP ĽZ –  FSR – 2007/ 2.1 / 02 “
meno žiadateľa
adresa žiadateľa

 • Doplňujúce informácie:
 • Jeden žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu Žiadosť.
 • SO/RO vydá po doručení Žiadosti (osobne, poštou, prípadne kuriérom) žiadateľovi Potvrdenie o doručení. Následne po zaregistrovaní SO/RO zašle žiadateľovi Potvrdenie o registrácii predloženej žiadosti o NFP spolu s kódom ITMS  
 • SO/RO si v prípade neúplnosti Žiadosti vyžiada doplnenie príloh od žiadateľa. V prípade nedoplnenia chýbajúcich príloh v termíne do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie údajov bude žiadosť vyradená. (Týka sa príloh označených písmenami, t.j. príloh A – L Žiadosti o poskytnutie NFP). 
 • V prípade ak žiadateľ k Žiadosti o poskytnutie NFP do termínu ukončenia predkladania žiadostí (25. jún 2007) nepriloží prílohy  1.1- 1.4 bude žiadosť z ďalšieho hodnotenia automaticky vylúčená.
 • O pridelení NFP rozhoduje Komisia na hodnotenie a výber projektov a rozhodnutie komisie potvrdzuje riaditeľ Fondu sociálneho rozvoja.
 • Pred podpisom zmluvy neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
 • Konflikt záujmov predstavuje rozpor medzi povinnosťami objektivity a nestrannosti pri posudzovaní a hodnotení projektov a osobnými cieľmi, túžbami, záujmami a sympatiami hodnotiteľa/posudzovateľa.

Bližšie informácie k výzve:

Fond sociálneho rozvoja
Odbor riadenia pomoci z ESF
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava
Tel: 02 / 59752513
Fax: 02 / 59752535
e-mail: vyzva02@fsr.sk 

web: www.fsr.sk; www.esf.gov.sk; www.strukturalnefondy.sk

Písomne predložené otázky zasielajte poštou, faxom alebo elektronicky priamo na Fond sociálneho rozvoja.