FSR: Výzva pre projekty v komunitách

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

 • Priorita č. 2: Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu  práce
 • Opatrenie č. 2.1: Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Oblasť podpory sa týka ľudských zdrojov, zamestnanosti a sociálnej inklúzie, infraštruktúry vzdelávania.

Maximálna doba realizácie projektu je do 31.10.2008

Ciele:

 • zlepšenie podmienok zameraných na zamestnanosť skupín ohrozených sociálnym vylúčením
 •  zvýšenie počtu pracovných príležitostí a zamestnateľnosti cieľových skupín
 • zlepšenie životných podmienok a zaistenie udržateľného príjmu cieľových skupín

Sektor: Verejný a tretí­ (MVO)

 • Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Oprávnené náklady:

Odpisy, režijné výdavky, náklady cieľových skupín, dodávky, personálne náklady, nákup zariadenia, vybavenia a príslušenstva, výdavky cieľových skupí,
ostatné náklady, náklady na publicitu daného projektu,  náklady na školiaci materiál, náklady na publikácie, náklady na preklady a tlmočenie, náklady na monitorovanie a hodnotenie projektu (dôležitá časť, ktorú konečný prijímateľ môže zabezpečiť internými alebo externými zdrojmi);

Neoprávnené náklady:

Subdodávky, ktoré zvyšujú náklady na realizáciu činností bez pridania hodnoty a subdodávky, pri ktorých je platba stanovená ako percentuálny podiel na celkových nákladoch činnosti, debetné úroky, poplatky pri finančných transakciách, kurzové prirážky a kurzové straty a iné čisto finančné výdavky, pokuty, finančné penále, výdavky na súdne spory, nákup použitého zariadenia, nákup nezastavanej pôdy. nákup nehnuteľnosti, realizácia nových stavieb a technického zhodnotenia stavieb vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie, DPH, výdavky spojené s bankovou zárukou, náklady spojené s leasingovou zmluvou (náklady na uzatvorenie leasingovej zmluvy), financovanie prevádzkového kapitálu firiem (faktoring), financovanie strát z hospodárskej činnosti, reprezentačné výdavky, dary

Oprávnení žiadatelia:

 • neštátne subjekty poskytujúce služby v oblastiach zamestnanosti, sociálnej práce, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, vzdelávania, poradenstva alebo vykonávajúce sociálnu prevenciu, ktoré nie sú podnikateľmi podľa ustanovenia § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „neštátne subjekty“),
 • mimovládne organizácie  
 • samosprávne kraje, miestna samospráva a rozpočtové a príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • školy a školské zariadenia, ktoré vykonávajú činnosť v prospech osôb z cieľových skupín,

Podporované aktivity:

a) Organizovanie vzdelávacích, poradenských a osvetových činností, zameraných na predchádzanie, zmierňovanie a riešenie chudoby, systémovo zameraných na konkrétne cieľové skupiny obyvateľov a komunít, resp., na mikroregióny a regióny (targetový a mainstreamingový prístup)
b) Rozvoj ľudských zdrojov v zmysle rozvoja poznatkov a ich efektívnej implementácie, podpory tvorby, inšpiratívneho pôsobenia a šírenia najlepších riešení v prevencii a odstraňovaní chudoby a sociálneho vylúčenia
c) Individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom a jeho rodinou, vykonávaná v teréne, v prirodzenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností
d) Posilňovanie výkonu a kvality sociálnej práce a vyhľadávacích činností vykonávaných v teréne
e) Činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených a marginalizovaných skupín, na zlepšenie dostupnosti a kvality aktivít zameraných na podporu realizácie a skvalitňovania výkonu terénnej a komunitnej sociálnej práce, sociálneho poradenstva a prevencie a na riešenie sociálnej inklúzie ohrozených skupín
f) Podpora rozvoja komunitných centier
g) Vytváranie nových a inovácia existujúcich foriem sociálnych a asistenčných služieb, podpora zriaďovania subjektov a prípravy osôb, ktoré ich budú poskytovať
h) Vyhľadávanie a rozvoj činností, zacielených na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života osôb z cieľových skupín v záujme posilnenia možností zamestnať sa všetkým členom rodiny v produktívnom veku; Orientovať sa predovšetkým na osoby so zodpovednosťou za nezaopatrené deti a odkázaných (závislých) členov najbližšej rodiny, ktorí zjavne potrebujú starostlivosť alebo podporu, ak táto zodpovednosť obmedzuje možnosti ich vzdelávania, prístupu k zamestnaniu, účasti, resp. návratu na trh práce, odborného a kariérneho rastu alebo je bariérou pri udržaní si zamestnania
i) Vyhľadávanie možnosti posilnenia dochádzky za prácou (pracovná aj regionálna mobilita) mimo miesta trvalého pobytu, ktorá by bola časovo aj nákladovo akceptovateľná a spoločensky podporovateľná s prihliadnutím na konkrétne podmienky ľudských zdrojov v mikroregióne alebo v regióne
j) Vyhľadávanie a podpora možností samozamestnávania sa cieľových skupín tak v tradičných povolaniach a remeslách, ako aj v úplne nových formách samostatnej zárobkovej činnosti, vrátane zdravotných a sociálnych služieb
k) Zvyšovanie adaptability pracovnej sily, hľadanie a podpora vhodných foriem a metód práce na diaľku v domácich podmienkach, tele-working, zdieľanie pracovných miest (job-sharing), práca na kratší pracovný čas a pod.
l) Vytváranie podmienok pre posilnenie paralelného/súčasného výkonu práce s odbornou prípravou na vhodné povolania pre osoby z cieľových skupín vrátane starostlivosti o udržanie ich aktuálnych, oživenie predchádzajúcich a nadobúdanie nových vedomostí, zručností a návykov
m) Podpora, zakladanie a trvalý rozvoj činnosti subjektov, poskytujúcich cieľovým skupinám chýbajúce všeobecné a odborné vzdelávanie a reálnu praktickú prípravu (napr. sociálnych, integračných podnikov a pod.)
n) Poskytovanie poradenských, konzultačných, a supervíznych služieb zamestnávateľom aj potenciálnym zamestnancom, pomoc pri resocializačných aktivitách, poskytovanie dohľadu a tútorstva pre vybrané skupiny osôb pri ich umiestňovaní do zamestnania a tútorstvo počas prvých 3 mesiacov v zamestnaní, pomoc pri dojednávaní podmienok výkonu práce, mobility za prácou a ubytovania
o) Poskytovanie psychologických poradenských služieb osobám pri voľbe povolania a výbere zamestnania, zabezpečenia potrebnej rekvalifikácie, absolvovania doplnkových kurzov a pod.
p) Organizovanie propagačných, odborných, osvetových a hodnotiacich školení, seminárov, workshopov, diseminačných a informačných konferencií pre cieľové skupiny a partnerské organizácie, podpora šírenia príkladov dobrej praxe realizovaných v SR aj v zahraničí
q) Výchovné, vzdelávacie, organizačné, poradenské, záujmové a iné činnosti, smerujúce k obmedzovaniu záškoláctva žiakov základných a stredných škôl, najmä zo sociálne málo podnetného prostredia, ich nežiadúcej fluktuácie a predčasnému odchodu zo vzdelávacieho procesu

Konečný termín predloženia žiadosti :25.6.2007 do 16.00 h

Vyčlenený rozpočet výzvy: 465,000,000 Sk

Malé projekty 350,000 – 999,999 Sk, veľké projekty 1,000,000 – 20,000,000  Sk

Systém čerpania grantu: refundácia po častiach

Výška kofinancovania: 0% – 5%

Názov a adresa implementačnej agentúry, kam sa podáva projekt:

Fond sociálneho rozvoja, Odbor riadenia pomoci z ESF
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava

E-mail: vyzva01@fsr.sk
Tel.: 02/ 59752513
Číslo faxu: 02 / 59752535

Projekt sa doručuje osobne, kuriérom, poštou. Žiadosť (1 originál, 2 kópie) musí byť odovzdaná v jednom uzavretom a neprehľadnom obale. Žiadateľ označí obal žiadosti nasledovne:

FSR – PROJEKT ESF – NEOTVÁRAŤ
názov projektu

označenie kódu príslušnej výzvy „SOP ĽZ – FSR – 2007/ 2.1 / 01 “
meno žiadateľa
adresa žiadateľa

Informačné dni výzvy pre záujemcov:

 • 09. 05. 2007 / TRNAVA / DK Tirnavia / Trojičné nám. 10
 • 10.05. 2007 / ŽILINA / Hotel Slovakia / Štúrovo nám. 2
 • 11.05. 2007 / TRENČÍN / Hotel Tatra / Ul. Gen. M.R. Štefánika 2
 • 14.05.2007 / BANSKÁ BYSTRICA / Hotel Dixon / Švermova 32
 • 15.05.2007 / NITRA / Agroinštitút / Akademická 4
 • 16.05.2007 / KOŠICE / Penzión Golden Royal / Vodná 8
 • 17.05.2007 / PREŠOV / PKO Čierny orol / Hlavná 50

Registrácia: 9:00 – 9:15 hod., začiatok seminárov: 9:15 hod.