Geoghegan-Quinnová: EÚ sa musí zmeniť na ekonomiku v období po rope

Brusel 13. februára (TASR) – Európska komisia (EK) dnes prijala stratégiu prechodu európskeho hospodárstva na rozsiahlejšie a udržateľnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov. Vzhľadom na to, že veľkosť celosvetovej populácie dosiahne v roku 2050 takmer 9 miliárd ľudí a prírodné zdroje sú obmedzené, Európa potrebuje obnoviteľné biologické zdroje pre bezpečné a zdravé potraviny a krmivo, ako aj pre materiály, energiu a iné produkty, uviedla dnes komisárka pre výskum, inovácie a vedu Geoghegan-Quinnová.

V dokumente nazvanom "Inovácie pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre Európu" sa načrtáva jednotný medzisektorový a medziodborový prístup k tejto otázke. Cieľom novej stratégie je inovatívnejšie hospodárstvo s nižším množstvom emisií, v rámci ktorého budú zosúladené potreby udržateľného poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, potravinovej bezpečnosti a udržateľného využívania obnoviteľných biologických zdrojov na priemyselné účely, pričom sa zabezpečí ochrana biodiverzity a životného prostredia. Plán sa zameriava na tri kľúčové aspekty: vývoj nových technológií a procesov v oblasti biohospodárstva; rozvoj trhov a konkurencieschopnosti v sektoroch biohospodárstva a presadzovanie užšej spolupráce tvorcov politiky a zainteresovaných strán.

"Európa sa musí pretransformovať na ekonomiku v období po skončení ropnej éry. Väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov už nie je iba jednou z možností, ale nevyhnutnosťou. Výskum a inovácie musia byť našou hnacou silou prechodu spoločnosti založenej na fosílnych zdrojoch na biologickú spoločnosť," uviedla komisárka Geoghegan-Quinnová.

Takáto stratégia podľa nej bude prospešná životnému prostrediu, potravinovej a energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti Európy v budúcnosti.

Pod pojmom biohospodárstvo EK vníma hospodárstvo využívajúce biologické zdroje nachádzajúce sa na pevnine alebo v mori, ako aj odpad ako vstupný materiál pre výrobu potravín a krmiva, priemyselnú výrobu a výrobu energie. Vzťahuje sa aj na využívanie biologických procesov v udržateľných odvetviach. Biologický odpad má napríklad značný potenciál ako alternatíva chemických hnojív alebo na pretransformovanie na bioenergiu a môže predstavovať 2 % cieľa EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

Obrat biohospodárstva EÚ už dnes dosahuje výšku takmer 2 bilióny eur a je v ňom zamestnaných viac ako 22 miliónov ľudí, čo predstavuje 9 % celkovej zamestnanosti v EÚ. Zahŕňa to poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybné hospodárstvo, výrobu potravín, buničiny a papiera, ako aj časti chemického, biotechnologického a energetického odvetvia. Od každého eura investovaného do výskumu a inovácií v oblasti biohospodárstva financovaných EÚ sa očakáva, že do roku 2025 prinesie v sektoroch biohospodárstva 10 eur pridanej hodnoty.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop