Granty Európskeho fondu pre utečencov

 • Program: Ročný program 2007 Európskeho fondu pre utečencov

Ministerstvo vnútra je zodpovedné za Európsky fond pre utečencov (ERF) je nástrojom solidarity vytvoreným Európskym spoločenstvom v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Cieľom fondu je pomoc a podpora úsilia, ktoré členské štáty vynakladajú na prijímanie a znášanie dôsledkov vyplývajúcich z prijatia utečencov a vysídlencov.  

Cieľová skupina:

Štátni príslušníci tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti:

 • ktorí majú právne postavenie definované Ženevským dohovorom z roku 1951 a jeho protokolom z roku 1967, vzťahujúcim sa na utečencov,  ktorí majú povolený pobyt ako utečenci v jednom z členských štátov;
 • ktorí požívajú subsidiárnu formu ochrany v zmysle smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych štandardoch pre kvalifikáciu a uznanie príslušníkov  tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti za utečencov alebo za osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a obsah poskytnutej ochrany;
 • ktorí požiadali o jednu formu ochrany opísanej v bodoch 1 a 2;
 • ktorí požívajú dočasnú ochranu v zmysle smernice 2001/55/ES.

Oprávnení žiadatelia:

 • orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej, príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená ústredným orgánom štátnej správy,
 • samosprávny kraj, obec, mesto a nimi zriadená rozpočtová alebo  príspevková organizácia,
 • mimovládna organizácia, a to nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb nadácia, neinvestičný fond, medzinárodná organizácia pôsobiaca na území SR,
 • vzdelávacia inštitúcia, vedecko-výskumná organizácia (nie podnikateľský subjekt),
 • iné inštitúcie zriadené osobitnými zákonmi neziskového charakteru

Opatrenia

A) Podmienky prijatia a azylové konanie
B) Integrácia osôb, ktorých pobyt v členskom štáte je dlhodobý a stály
C) Dobrovoľné návraty osôb za predpokladu, že nezískali novú štátnu príslušnosť a neopustili územie členského štátu 

Podporované aktivity

Opatrenie A

 1. právne poradenstvo a zabezpečenie právnej pomoci žiadateľomo udelenie azylu, azylantom a cudzincom, ktorým sa poskytla doplnková ochrana
 2. tlmočenie a preklady
 3. starostlivosť o maloletých bez sprievodu a ostatné zraniteľné osoby
 4. poskytovanie sociálneho a zdravotného zabezpečenia, psychologickej a materiálnej starostlivosti
 5. budovanie infraštruktúry alebo služieb v oblasti ubytovania
 6. pomoc zameraná na zvyšovanie kvality azylového konania
 7. výučba slovenského jazyka
 8. príprava metodiky a pilotné preškolenie osôb, ktoré pracujú s deťmi
 9. tvorba kvalitného technického a sociálneho zázemia pre maloleté deti bez sprievodu s dôrazom na aktivity voľného času maloletých a osobnú asistenciu
 10. ďalšie návrhy

Opatrenie B

 1. poradenstvo a pomoc v oblastiach ako napr. ubytovanie, prostriedky na živobytie integrácia na trh práce, zdravotná, psychologická a sociálna starostlivosť
 2. činnosti, ktoré umožňujú príjemcom prispôsobiť sa spoločnosti členského štátu v sociokultúrnom zmysle a zdieľať hodnoty garantované v Charte základných práv Európskej únie
 3. činnosti na podporu trvalej a udržateľnej účasti na občianskom a kultúrnom živote
 4. činnosti zamerané na vzdelávanie, odbornú prípravu, uznanie kvalifikácií a diplomov
 5. činnosti určené na podporu sebarealizácie a ktoré umožňujú týmto osobám rozhodovať o sebe
 6. činnosti, ktoré podporujú zmysluplný kontakt a konštruktívny dialóg medzi týmito osobami a prijímajúcou spoločnosťou vrátane činností, ktoré podporujú účasť kľúčových partnerov ako napr. verejnosti, miestnych samospráv, utečeneckých zväzov, dobrovoľných skupín, sociálnych partnerov a širšej občianskej spoločnosti
 7. činnosti na podporu nadobudnutia kvalifikačných zručností u týchto osôb vrátane jazykovej prípravy
 8. činnosti, ktoré podporujú rovnosť prístupu a rovnosť výsledkov, pokiaľ ide o styk týchto ľudí s verejnými inštitúciami

Opatrenie C

 1. informačné a poradenské služby týkajúce sa iniciatív alebo programov dobrovoľného návratu
 2. aktívne zapájanie dotknutých osôb do projektu
 3. poskytovanie informácií o situácii v krajine alebo regióne pôvodu alebo predchádzajúceho bydliska
 4. v prípade, že osoba, ktorá prejaví záujem o dobrovoľný návrat, nemá platný cestovný doklad zabezpečenie jeho vydania v spolupráci so zastupiteľskými úradmi príslušných krajín; v prípade osôb umiestnených v Útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov zabezpečiť cestovné doklady pre cudzincov len na požiadanie pracovníkov uvedeného útvaru
 5. zabezpečiť v čo možno najkratšom čase cestovné lístky pre cudzincov; v prípade potreby tranzitné víza, a ďalšie doklady podľa potreby
 6. sprevádzanie cudzincov na miesto vycestovania až po príslušný terminál na území SR
 7. v prípade maloletých bez sprievodu je nutné zabezpečiť ich sprievod až do cieľovej krajiny a ich odovzdanie zodpovednému orgánu v cieľovej krajine
 8. ubytovanie a ďalšie nevyhnutné služby (strava, zdravotná starostlivosť a ďalšie podľa potreby) súvisiace s pobytom osôb na území SR od deklarácie záujmu o dobrovoľný návrat až po samotnú realizáciu dobrovoľného návratu
 9. spracovávanie štatistík o počte oslovených osôb a o počte zrealizovaných dobrovoľných návratov
 • Finančné vymedzenie

Celková čiastka určená na granty v rámci výzvy (t.j. grant z fondu a ŠR) je 68,3 mil. Sk.

(a) Minimálna výška grantu na jeden projekt: 500 000  Sk
(b) Maximálna výška grantu na jeden projekt:

Opatrenie A – 30 mil. Sk
Opatrenie B – 10 mil. Sk
Opatrenie C – 10 mil. Sk

Spolufinancovanie:

Výška grantu predstavuje 75% nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu pre utečencov a 25% zo zdrojov štátneho rozpočtu SR. Financovanie projektov sa uskutočňuje prostredníctvom preddavkových platieb.

Dĺžka trvania projektov:

Všetky aktivity projektu musia byť ukončené pred dátumom 31. 12. 2008.

Podmienky poskytovania grantu:

Žiadatelia musia spĺňať nasledovné podmienky, aby mohli byť oprávnení na udelenie grantu:

 • vykonávať svoju činnosť na území SR
 • mať stále a stabilné zdroje financií na zabezpečenie kontinuity počas realizácie projektu
 • mať skúsenosti a môcť preukázať svoje kapacity na riadenie širšej škály činností zodpovedajúcej rozsahu projektu, na ktorý sa požaduje grant
 • mať transparentné a stabilné kladné hospodárske výsledky počas predchádzajúceho minimálne jedného kalendárneho roka
 • byť priamo zodpovední za prípravu a riadenie navrhovaného projektu, t.j. nevystupovať iba ako sprostredkovatelia

Úplné podmienky poskytnutia grantu sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o grant. Navrhované činnosti musia byť neziskového charakteru.

Predloženie žiadostí

Žiadosť musí byť predložená na formulári žiadosti o grant, ktorý je na internetovej stránke Fondu ERF, spolu s povinnými prílohami a dokladmi požadovanými Príručkou pre žiadateľa o grant.

Projekt sa predkladá v jednom origináli a troch kópiách a v elektronickej verzii. Originál s povinnými prílohami musí byť zviazaný v hrebeňovej alebo tepelnej väzbe a všetky strany projektu musia byť očíslované žiadateľom. 

Uzávierka prijímania žiadostí

Žiadosť musí byť doručená do 3. septembra 2007 do 15.00 h zodpovedného orgánu:

Ministerstvo vnútra SR
sekcia legislatívy a vonkajších vzťahov
odbor zahraničnej pomoci
Pribinova 2
812 72  Bratislava 

Predbežný termín oznámenia výsledkov výberového konania

 • 1. decembra 2007

Doplňujúce informácie

Podrobnejšie informácie sú v Príručke pre žiadateľa o grant uvedenej na webovej stránke zodpovedného orgánu .

e-mail: svetska@minv.sk a stevarov@minv.sk
fax: 02/509 44 009
tel: 02/509 44 600, 02/509 44 205

Informačné stretnutie

Pre žiadateľov o grant v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Európskeho fondu pre utečencov sa uskutoční 12. júna 2007 o 10:30 h na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, v tlačovej miestnosti na 2. poschodí.