EK navrhla smernicu na dôraznejšiu ochranu obchodného tajomstva

Brusel 28. novembra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes navrhla nové pravidlá ochrany nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich protiprávnym získaním, využitím a sprístupnením.

V návrhu smernice sa zavádza spoločná definícia obchodného tajomstva, ako aj opatrenia, prostredníctvom ktorých budú mať obete zneužitia obchodného tajomstva k dispozícii prostriedky nápravy. Vnútroštátne súdy budú môcť ľahšie riešiť prípady zneužitia dôverných obchodných informácií a odstraňovať z trhu výrobky, ktoré porušujú práva k obchodnému tajomstvu, a obete budú môcť ľahšie získať náhradu škody za protiprávne konanie.

Exekutíva EÚ upozornila, že za posledných desať rokov sa jedna z piatich spoločností v únii stretla aspoň s jedným pokusom o krádež svojho obchodného tajomstva. Podľa inej nedávnej štúdie sa tento počet zvyšuje. Počet spoločností, ktoré ohlásili krádež informácií, vzrástol z 18 % v roku 2012 na 25 % v roku 2013.

V platných právnych predpisoch o ochrane pred zneužitím obchodného tajomstva existujú v krajinách EÚ zásadné rozdiely. Niektoré nemajú v tejto oblasti žiadne špecifické predpisy. Súčasný roztrieštený systém má negatívny vplyv na cezhraničnú spoluprácu medzi obchodnými a výskumnými partnermi a je hlavnou prekážkou vo využívaní jednotného trhu EÚ ako hybnej sily inovácií a hospodárskeho rastu.

„Počítačová kriminalita a priemyselná špionáž sú súčasťou každodennej reality podnikov v Európe. Musíme zabezpečiť, aby naše právne predpisy udržiavali tempo s vývojom a aby strategické aktíva našich spoločností podliehali primeranej ochrane pred krádežou a zneužitím," uviedol v tejto súvislosti eurokomisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier.

Zároveň dodal, že ochrana obchodného tajomstva nie je len o tomto, lebo cieľom smernice je posilniť dôveru podnikov, tvorcov, výskumníkov a inovátorov na vnútornom trhu v inovácie založené na spolupráci. Od investovania do nových znalostí podniky už nebude odrádzať hrozba krádeže ich obchodného tajomstva.

Eurokomisár pre podnikanie Antonio Tajani zdôraznil, že ochrana obchodného tajomstva je dôležitá najmä pre menšie ešte neetablované podniky v EÚ. Tie obchodné tajomstvo využívajú viac než väčšie spoločnosti – čiastočne z dôvodu nákladov na patentovanie a ochranu pred porušením. Strata obchodného tajomstva a sprístupnenie významného objavu konkurentom znamená katastrofálny pokles hodnoty a zhoršenie budúcich výsledkov malých a stredných podnikov.

Hlavným cieľom dnešného návrhu EK je poskytnúť podnikom primeranú úroveň ochrany a účinné prostriedky nápravy v prípade krádeže alebo zneužitia ich obchodného tajomstva. Vyvážený a harmonizovaný systém ochrany obchodného tajomstva postavený na pevných základoch vytvorí pre podniky a výskumníkov bezpečnejšie prostredie, v ktorom môžu v cezhraničnom kontexte na jednotnom trhu vytvárať cenné know-how a technológie, udeľovať na ne licencie a navzájom sa deliť o výsledky.

Návrh smernice o ochrane pred zneužitím obchodného tajomstva bude predložený Rade ministrov a Európskemu parlamentu na schválenie v rámci riadneho legislatívneho postupu.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gl