IT: Brusel má námietky voči spoločnosti Slovak Telekom a Deutsche Telekom

Brusel 8. mája (TASR) – Európska komisia (EK) dnes uviedla, že oznámila spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a jej materskej spoločnosti Deutsche Telekom AG svoje námietky týkajúce sa ich správania na viacerých slovenských veľkoobchodných trhoch širokopásmového pripojenia na internet.

V tejto fáze vyšetrovania EK zastáva názor, že spoločnosť Slovak Telekom zrejme odmietla poskytovať konkurentom uvoľnený prístup k svojim účastníckym vedeniam a veľkoobchodným širokopásmovým službám a uplatňovala stláčanie marže v prípade alternatívnych prevádzkovateľov tým, že im účtovala neprimerané veľkoobchodné ceny v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ.

Spoločnosť Deutsche Telekom by mohla byť zodpovedná za správanie svojej dcérskej spoločnosti. Obe spoločnosti majú teraz tri mesiace na to, aby odpovedali na oznámenie námietok. V prípade nedodržania tohto termínu, môže EK uvaliť pokutu spoločnosti Deutsche Telekom.

Alternatívni prevádzkovatelia, ktorí poskytujú maloobchodné služby koncovým používateľom na Slovensku, sú závislí od prístupu k veľkoobchodným širokopásmovým službám spoločnosti Slovak Telekom. Podľa zistenia EK im však Slovak Telekom ukladá ťažko splniteľné technické a obchodné požiadavky. Okrem toho využíva aj zdržiavaciu taktiku a blokuje rokovania o týchto zmluvných požiadavkách, najmä v súvislosti s uvoľneným prístupom k účastníckym vedeniam.

Spoločnosť Slovak Telekom ďalej stanovením neprimeraných veľkoobchodných cien znemožnila alternatívnym prevádzkovateľom rentabilne vstúpiť na slovenský maloobchodný trh širokopásmového pripojenia a pôsobiť na ňom (stláčanie marže). Takéto správanie podľa názoru EK bráni rozvoju maloobchodného trhu širokopásmového pripojenia na Slovensku.

Komisia dospela k predbežnému záveru, že spoločnosť Slovak Telekom porušila článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý zakazuje zneužívanie dominantného postavenia na trhu.

Komisia dospela aj k predbežnému záveru, že spoločnosť Deutsche Telekom by mohla byť vzhľadom na povahu a intenzitu vzťahov so svojou dcérskou spoločnosťou Slovak Telekom, v ktorej vlastní väčšinový podiel 51 percent, za takéto správanie zodpovedná.

Telekomunikačný trh je v EÚ plne otvorený hospodárskej súťaži od roku 2002 a na Slovensku od jeho pristúpenia k EÚ v máji 2004.

Komisia začala v apríli 2009 konanie proti spoločnosti Slovak Telekom, slovenskému telekomunikačnému prevádzkovateľovi, pretože existovali obavy, že táto spoločnosť mohla zneužívaním svojho postavenia znemožniť alebo sťažiť hospodársku súťaž v prístupe k širokopásmovému internetu a na ďalších trhoch elektronických komunikácií na Slovensku. Dňa 13. decembra EK rozšírila toto konanie na Deutsche Telekom s cieľom zistiť, či táto spoločnosť mohla byť zapojená do údajného porušovania právnych predpisov alebo či je zaň ako materská spoločnosť spoločnosti Slovak Telekom zodpovedná.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) ed