SR z balíka 11,36 miliardy eur ku koncu júna vyčerpala 8,39 % zdrojov

Bratislava 7. júla (TASR) – Z finančného balíka v sume 11,36 miliardy eur (eurofondy + rozpočet SR), ktoré Slovensku schválil Brusel na financovanie projektov v rokoch 2007 až 2013, sa ku koncu júna tohto roka vyčerpalo 8,39 % prostriedkov. Oznámila to platobná jednotka pre agendu eurofondov v SR, Ministerstvo financií (MF) SR.

Táto úroveň čerpania štrukturálnych fondov (ŠF) a Kohézneho fondu (KF) EÚ sa dosiahla v polčase 7-ročného obdobia. Zároveň Európska komisia (EK) rozhodla o pravidle n+3, teda, že v danom kalendárnom roku čerpanie oprávnených výdavkov na projekty môže pokračovať ešte ďalšie 3 roky. Z finančného záväzku v rokoch 2007, 2008 a 2009 slovenskí prijímatelia pomoci využili rôzne sumy eurofondov, a to v závislosti od typu projektov, ktoré zastrešuje 11 operačných programov (OP).

Bez zarátania 3 OP – OP SR-ČR, OP Interact II, OP Rybné hospodárstvo (RH) – využilo Slovensko zo záväzku roka 2007 sumu 953,46 milióna eur a čerpanie poskočilo na 87,14 %. Za pravidlom n+3 voči záväzku 2007 zaostáva OP Informatizácia spoločnosti (IS), ale splnilo ho 10 OP /OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ZaSI), OP Životné prostredie (ŽP), OP Doprava (D), Regionálny operačný program (ROP), OP Zdravotníctvo (Z), OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR), OP Technická pomoc (TP), OP Bratislavský kraj (BK), Cieľ 2 OP Vzdelávanie (V) a Cieľ 1 OP Výskum a vývoj (VaV)/.

Podľa MF "prvým dôležitým medzníkom pre čerpanie prostriedkov ŠF bude 31. december 2010, dokedy je potrebné ešte vyčerpať 14,87 %, teda takmer 50 miliónov eur. V prípade OP financovaných z KF sa toto pravidlo uplatňuje v roku 2011."

Rozpočtované zdroje na rok 2008 vyčerpali na 100 % iba OP D a OP TP, na nižšej úrovni sú OP ŽP (82 %), OP Z a SI (64,24 %), ROP (50 %) a pod 40-% využívanie peňazí majú OP D, OP Z, OP Ka HR a OP BK.

V sledovanom období zo záväzku na rok 2009 bolo 69-% čerpanie eurofondov u OP D a 28-% u OP TP.

V rámci OP Interact II záväzok na rok 2007 (259.073 eur) sa už vyčerpal a zo záväzku 2008 (3,56 mil. eur) bolo plnenie zdrojov 55,12-%. Rozpočet OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR na rok 2007 (4 mil. eur) sa minul a na rok 2008 (12,61 mil. eur) jeho čerpanie dosiahlo 53 %. Výdavky z eurofondov na rok 2007 kompletne využil OP RH (79.854 eur) a 41-% bolo plnenie jeho výdavkov (1,92 mil. eur) na rok 2008.

ku gl