MH SR: Žiadosti o podporu zamestnávania mladých ľudí prevýšili možnosti výziev

Bratislava 25. júna (TASR) – Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) z eurofondov na zamestnávanie mladých ľudí vo veku do 29 rokov niekoľkonásobne prevýšili možnosti dvoch uzatvorených výziev. Vyplýva to z Priebežnej správy Ministerstva hospodárstva (MH) SR o plnení programu zameraného na zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov (MSP) a na podporu zamestnávania mladých ľudí, ktorú by mala vláda SR prerokovať na svojej schôdzi v stredu (26. 6.).

"Vychádzajúc z celkovej výšky žiadaného NFP, počtu pracovných miest deklarovaných v projektoch, ako aj výšky alokovaných finančných prostriedkov v oboch výzvach, je možné predpokladať, že úspešné projekty by mohli vytvoriť spolu viac ako 1500 pracovných miest. To je o 30 % viac ako predpokladaná hodnota, pri uplatnení celého objemu realokovaných prostriedkov určených na podporu MSP a zamestnanosti mladých ľudí," informoval ďalej v správe rezort hospodárstva.

"Zároveň je potrebné podotknúť, že uvedený počet nie je konečný, keďže v súčasnosti ešte nie je ukončená výzva z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast s celkovou alokáciou vo výške 40 miliónov eur, kde je možné očakávať vytvorenie ďalších 300 až 500 pracovných miest," upozornilo ministerstvo.

Vo výzve v oblasti technologických transferov a zavádzania moderných technológií v priemysle sa celkove prijalo 330 projektov. Požadovaná výška NFP presiahla alokovanú čiastku finančných prostriedkov na výzvu viac ako trojnásobne.

Údaje z predložených žiadostí o NFP pre oblasť cestovného ruchu taktiež preukazujú vysoký záujem o projekty zamerané na výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu objektov a zariadení cestovného ruchu. Celkovo sa vo výzve prijalo 238 žiadostí o NFP. Požadovaná výška NFP presiahla alokovanú čiastku finančných prostriedkov pre výzvu 2,6-násobne.

jal gl