MHV vydalo v rámci podpory inovácií v podnikoch z eurofondov nové usmernenie

Bratislava 5. augusta (TASR) – V rámci podpory inovácií v podnikoch spolufinancovanej z eurofondov vydalo dnes Ministerstvo hospodárstva a výstavby (MHV) SR nové usmernenie. Vzťahuje sa na Operačný program (OP) Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR), kód 13SP – 1001, ktorý v programovom období na roky 2007 až 2013 riadi MHV SR.

Usmernenie spresňuje definície v dokumentoch k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) u tých uchádzačov, ktorí na projekty tohto OP plánujú získať časť zdrojov z fondov EÚ. Nové usmernenie nahrádza doteraz platnú príručku pre žiadateľa tejto výzvy, opis projektu a manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP.

Predmetnú výzvu v tejto oblasti zverejnilo ešte MH SR 26. apríla 2010. Žiadosti o NFP na projekty v rámci OP KaHR zastrešujú problematiku inovácií a rastu konkurencieschopnosti, konkrétne inovačné aktivity v podnikoch. Ide o schému štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Bližšie informácie poskytuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a jej stránka www.sea.gov.sk.

Podľa dnešnej informácie MHV uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 24. januára 2011. Proces schvaľovania týchto žiadostí bude v dvoch hodnotiacich kolách, od 20. septembra 2010 a od 25. januára 2011.

Spomínané žiadosti musia uchádzači o pomoc z eurofondov doručiť osobne alebo kuriérskou poštou do 20. septembra 2010 do 16.00 h, resp. 24. januára 2011 do 16.00 h, a to na regionálne pracoviská SIEA v Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach.

ku pop