Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok

Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry
  • samostatne hospodáriaci roľníci
  • obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
  • občianske združenia
  • štátne podniky

Žiadateľ musí spadať do kategórie MSP v zmysle Odporúčania Komisie, resp. do kategórie ostatných podnikov, na ktoré sa nevzťahuje z dôvodu vymedzenia pojmu Odporúčanie Komisie, t. j. majú menej ako 750 zamestnancov alebo obrat menší ako 200 miliónov €.

Oprávnené aktivity:

 • Investície do rozšírenia, rekonštrukcie a modernizácie existujúcich akvakultúrnych prevádzok využívaných na hospodársky chov rýb.
  • Rozšírenie predstavuje stavebnú úpravu dokončenej stavby formou nadstavby (zvýšenie stavby) alebo prístavby (pôdorysné rozšírenie pôvodnej stavby); prístavba je vzájomne prevádzkovo spojená s doterajšou stavbou.
  • Rekonštrukcia predstavuje také stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby. Ide o taký zásah do majetku, ktorý má za následok zmenu jeho použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo zmenu technických parametrov, pričom za zmenu technických parametrov sa nepovažuje použitie iného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami.
  • Modernizácia stavieb predstavuje také stavebné úpravy, vrátane výstavby objektov v areáli existujúcej prevádzky, ktoré uplatnením technického pokroku nahradia opotrebené a zastarané stavby resp. ich časti, za účelom zvýšenia vybavenosti, prípadne využiteľnosti. Tieto investície zahŕňajú aj rozšírenie, rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich alebo vybudovanie nových budov/objektov plniacich doplnkové funkcie (sklady, garáže, dielne, administratívne a sociálne priestory a pod.), investície súvisiace s výstavbou objektov na odber, rozvod a vypúšťanie vody, inžinierskych sietí vrátane vnútroareálovej infraštruktúry, spevnených plôch a oplotenia.
 • Investície súvisiace s obstaraním nových pracovných strojov, technologických zariadení (okrem recirkulačných systémov), prístrojov, počítačového vybavenia (vrátane softvéru) a rybárskeho náradia, využívaných pre hospodársky chov rýb.
 • Investície súvisiace s modernizáciou existujúcich pracovných strojov, technologických zariadení, prístrojov a počítačového vybavenia (vrátane softvéru), využívaných pre hospodársky chov rýb. Pri modernizácii recirkulačných systémov nie je podmienkou, aby jej výsledkom bolo zvýšenie produkcie.
 • Investície súvisiace s obstaraním dopravných prostriedkov využívaných na prepravu produktov akvakultúry alebo na uvádzanie týchto produktov na trh prijímateľom.užívaných pre hospodársky chov rýb.

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 1 727 730 €

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Mikro, malý a stredný podnik:

 • Maximálna výška príspevku na projekt je 250 000 €.
 • Minimálna výška príspevku na projekt je 20 000 €.

  Ostatné podniky:

 • Maximálna výška príspevku na projekt je 150 000 €.
 • Minimálna výška príspevku na projekt je 12 000 €.

Viac o oprávnených žiadateľoch, podporovaných aktivitách, oprávnených typoch projektov a financovaní nájdete na našom partnerskom portáli GrantExpert >>>