Monitorovanie a hodnotenie vôd

Túto výzvu vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

Oprávnené aktivity:

monitorovanie a hodnotenie vôd, vrátane skvalitňovania monitorovacej siete:

sledovanie a hodnotenie kvality, stavu a kvantity povrchových vôd,

sledovanie a hodnotenie kvality, stavu a kvantity podzemných vôd,

skvalitnenie monitorovacej siete povrchových vôd,

skvalitnenie monitorovacej siete podzemných vôd.

Indikatívna alokácia výzvy:

52 775 000 €

Viac informácií o výzve na našom partnerskom portáli GrantExpert >>>