MŠ SR aktualizovalo príručku pre prijímateľov pomoci z ESF pre Bratislavský kraj

 

Krátka správa

Koncom mája zverejnilo MŠ SR na svojej stránke aktualizované znenie dokumentu „Príručka finančného riadenia pre konečného prijímateľa/ príjemcu pomoci z Európskeho sociálneho fondu“. Príručka má pomôcť zorienetovať sa príjemcom v problematike finančného riadenie projektu, aby realizácia projektu prebiehala optimálne a projekt mohol byť úspešne ukončený.

Príručka je platná a účinná od 31.mája 2006. Dňom účinnosti Príručky sa ruší platnosť doteraz vydaných usmernení sprostredkovateľského orgánu, týkajúcich sa finančného riadenia pomoci z ESF v pôsobnosti MŠSR

Príručku nájdete na stránke ww.minedu.sk