MVRR: Pripravilo rámcovú pozíciu SR k budúcej politike súdržnosti EÚ

Bratislava 5. februára (TASR) – I keď Slovensko ako člen EÚ v súčasnosti využíva eurofondy plánovacieho obdobia 2007 až 2013, rovnako ako ďalší členovia únie už modeluje národnú rámcovú pozíciu k budúcej politike súdržnosti po roku 2013. Toto zameranie priorít pripravilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR a bude sa ním budúci týždeň zaoberať vláda SR.

Politika súdržnosti z hľadiska potrieb SR má za cieľ znižovanie hospodárskych a sociálnych rozdielov na úroveň rozvoja európskych regiónov. "SR uznáva dôležitú úlohu politiky súdržnosti pri budovaní EÚ a ďalej ju podporuje," konštatuje MVRR. Politika súdržnosti má byť zameraná na podporu konkurencieschopnosti všetkých regiónov prostredníctvom využívania ich vnútorného potenciálu. "SR zastáva názor, že hlavná pozornosť sa má sústreďovať a vyššia miera pomoci zameriavať práve do zaostávajúcich regiónov".

Každej krajine EÚ boli schválené eurofondy na spolufinancovanie projektov v rámci operačných programov (OP) na 7-ročné obdobie. Balík krajiny sa odvíja od rozpočtu EÚ.

Podľa predkladateľa rámcovej pozície "SR má nielen šancu, ale aj povinnosť reálne vstúpiť do identifikácie európskych priorít a do tvorby európskych a regionálnych programov, definovať alebo podporiť finančné nástroje vhodné pre slovenské regióny". Slovensko sa chce zúčastňovať na tvorbe a pripomienkovaní legislatívy politiky súdržnosti po roku 2013, presadzovať vlastné národné priority a koordinovaným prístupom získať čo najviac peňazí z EÚ po roku 2013.

Na zabezpečenie efektívneho využitia eurofondov po roku 2013 bude východiskovým podkladom dokument Národná stratégia regionálneho rozvoja SR. Práce na národnej stratégii sa uskutočňujú v období, kedy budúca podoba politík vrátane rozpočtu EÚ po roku 2013 je ešte len predmetom diskusií.

V rámcovej pozícii pre potreby efektívneho napĺňania cieľov politiky súdržnosti EÚ je v budúcom období dôležité posilniť jej integrovaný prístup pri uplatnení 11 princípov. Podľa nich implementačný systém napr. bude podporovať financovanie z rôznych druhov fondov a nebude vylučovať prepájanie rôznych politík EÚ. Osobitý zreteľ má byť venovaný na podporu priorít, ktoré reagujú na využívanie vnútorného potenciálu regiónov. Systém bude orientovaný predovšetkým na výstupy pri zohľadnení princípov správneho finančného riadenia. Bude v oveľa väčšej miere podporovať budovanie partnerstiev a podporovať posilnenie administratívnych kapacít a zabezpečenie ich vzdelávania. Systém bude podporovať zníženie byrokratického zaťaženia, zjednodušenie auditu a kontrolných procedúr.

Návrh novej architektúry politiky súdržnosti predstaví Európska komisia (EK) v roku 2010. Pohľad EK na budúcnosť politík EÚ vrátane politiky súdržnosti sa očakáva v rámci diskusie o revízii rozpočtu EÚ, asi v prvej polovici tohto roka.

ku zll