MVRR: Súbor opatrení v agende eurofondov má udržať zamestnanosť

Bratislava 2. februára (TASR) – Rast nezamestnanosti ako následok pokračujúcej svetovej hospodárskej krízy angažuje vládu SR hľadať v agende eurofondov rezervy, ktorých efektívne využitie by zvýšilo ponuku na trhu práce a vytváralo nové pracovné miesta. To bol dôvod, prečo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR pripravilo materiál Opatrenia na podporu zamestnanosti s využitím pomoci a podpory z fondov Európskeho spoločenstva (ES).

Rezort tak chce zistiť informácie o prínosoch pomoci ES pre Slovensko v oblasti zamestnanosti. Posúdil preto vybrané operačné programy (OP) z hľadiska ich pôvodných rozpočtov a očakávanej zamestnanosti. Následne MVRR navrhlo uplatniť súbor opatrení pre ministerstvá, ktoré riadia jednotlivé OP spolufinancované z eurofondov v programovom období 2007 až 2013.

"Vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu identifikuje vláda SR okruhy opatrení, kde prostredníctvom fondov ES chce aktívne ovplyvňovať vývoj zamestnanosti v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva." MVRR menuje "opatrenia cielené na zmiernenie vývoja nezamestnanosti, hospodársky rast a podporu zamestnanosti a posilnenie rozvoja malého a stredného podnikania (MSP)". Vzťahujú sa na 4 programy – OP v rámci Národného strategického referenčného rámca (NSRR), OP Európskej územnej spolupráce ČR – SR, OP Rybné hospodárstvo SR a Program rozvoja vidieka (PRV).

Slovensko má na tieto 4 programy k dispozícii z ES viac ako 13,58 miliardy eur. Program riadi konkrétne ministerstvo, ktoré vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z eurofondov na prefinancovanie projektu.

K procesným opatreniam s najväčším vplyvom na zefektívnenie čerpania eurofondov patrí napr. dodržiavanie termínov na schvaľovanie žiadostí o NFP a žiadostí prijímateľov o platbu zo strany ministerstiev. Rezort požaduje "správne a adresné nastavenie a vyšpecifikovanie výziev na predkladanie žiadostí o NFP a zabezpečenie vyššej kvality riadiacej dokumentácie". Opakovane odporúča zníženie administratívnej náročnosti pri príprave týchto žiadostí.

V rámci riadenia agendy eurofondov smerujú opatrenia na prehodnotenie priorít OP a ich rozpočtov, ako aj nastavenia výberových kritérií, zrýchlenie prípravy veľkých projektov (OP Doprava, OP Životné prostredie), zvýšenie podpory MSP a využitie zálohových platieb pre prijímateľov zo súkromného sektora. Technický charakter má opatrenie na zabezpečenie plošného systému monitorovania informácií o počtoch vytvorených pracovných miest.

ku gl