NCZI: Demografické údaje Slovenska a EÚ sú podobné

Bratislava 15. marca (TASR) – Demografické údaje Európskej únie a Slovenska sú si podobné. "Vo väčšine európskych krajín dochádza hlavne v dôsledku poklesu pôrodnosti, respektíve jej stagnácii na nízkej úrovni a spolu so znižujúcou sa mierou úmrtnosti k starnutiu populácie a k predlžovaniu strednej dĺžky života. Európa patrí k oblastiam s najnižším celkovým prírastkom obyvateľov," informoval Peter Gswchwendt z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Počet obyvateľov Európy ako celku sa tak zvyšuje predovšetkým v dôsledku kladného migračného salda.

Úhrnná miera plodnosti klesla v krajinách EÚ pod hodnotu dve promile, čo je symbolickou hranicou jednoduchej reprodukcie. Pomyselnú čiaru dosahuje iba Írsko (2,1 ‰) a blížia sa Francúzsko, Švédsko a Fínsko (všetky po 1,9 ‰). Ak je úroveň plodnosti pod hodnotou 1,3 ‰, hovorí sa o veľmi nízkej plodnosti. "Tu ide o zúženú reprodukciu, respektíve neschopnosť populácie nahradiť matky dcérami," vysvetlil Gschwendt. Najnižšiu hladinu úhrnnej plodnosti vykazuje Rumunsko, Portugalsko a Maďarsko (po 1,3 ‰). Slovensko s Nemeckom, Maltou, Poľskom, Talianskom a Rakúskom (1,4 ‰) sa tesne drží nad touto hodnotou.

Vo všetkých krajinách Európy a tým aj EÚ sa ženy dožívajú vyššieho veku ako muži. "Oproti roku 2009 sa v toku 2010 hranice intervalu rozdielu v strednej dĺžke života pri narodení mužov a žien v rámci EÚ posunuli na 4,1 roka pri spodnej hranici a na 11,2 roka pri hornej hranici v prospech žien," priblížil Gschwendt. Najnižší rozdiel evidujú vo Švédsku (4,1 roka) a najvyšší v Litve – 11,2 roka. Vek dožitia u nás sa postupne zvyšuje, napriek tomu, SR s priemerným vek dožitia u mužov 71,6 roka a u žien 78,8 roka, mierne zaostáva za priemernými hodnotami EÚ. V únii je priemerný vek dožitia u mužov 76,6 roka a u žien 82,6 roka.

Ako poukázal, pre medzinárodné porovnanie vekovej štruktúry sa obyčajne používa index starnutia definovaný ako pomer osôb vo veku viac ako 65 rokov k počtu detí vo veku 0 až 14 rokov. Podľa takto tohto indexu je v EÚ najmladšou populáciou Írsko (necelých 53 bodov, teda 53 osôb starších ako 65 rokov na 100 detí). Opačným extrémom je Nemecko (viac ako 150 bodov), Taliansko (143 bodov), Grécko (131 bodov), Bulharsko (takmer 130 bodov) a Lotyšsko (viac ako 126 bodov), kde počet osôb vo veku nad 65 rokov vysoko prevyšuje počet detskej populácie do 14 rokov. Slovensko so svojimi 81 staršími obyvateľmi na 100 detí sa radí pred priemer EÚ takmer 111 bodov.

K pozitívnym rysom vývoja v Európe patrí podľa Gschwendta aj dlhodobý pokles dojčenskej úmrtnosti. Slovensko so svojimi 5,7 ‰ prevyšuje priemer EÚ (4,3 ‰ v roku 2009) o viac ako 1 zomreté dieťa do 1 roka veku na 1 000 živonarodených. Špičku EÚ predstavuje Luxembursko (2,1 ‰ v 2008), Slovinsko (2,4 ‰ v 2009) a Švédsko (2,5 ‰ v 2009).

ala