NFM (NPOA/2008/01) Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce

Názov:
NFM (NPOA/2008/01) Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce – cezhraničná spolupráca s Ukrajinou

Webstránka zverenenia výzvy:
na tejto linke

Cieľ blokového grantu:

 • Budovanie kapacít v oblasti cezhraničnej spolupráce a stratégií regionálneho rozvoja zameraných na udržateľný rozvoj chudobných pohraničných regiónov, okresov a obcí na východnom Slovensku susediacich s Ukrajinou.
 • Špecifické a okamžité ciele blokového grantu sú nasledovné:
  Cieľom blokového grantu je iniciovať a stimulovať aktivity mimovládnych organizácií a sektora verejnej správy v SR zameraných na rozvoj cezhraničnej spolupráce ako dôležitého faktora trvalej udržateľnosti prihraničných regónov Slovenska susediacich s Ukrajinou.
 • Pri tvorbe a aplikácii stratégií regionálneho rozvoja na miestnej, okresnej alebo vyššej regionálnej úrovni sa blokový grant na úrovni podprojektov realizovaných konečnými prijímateľmi sústredí na:
  1. Budovanie a posilňovanie odborných kapacít obcí a okresov prihraničného regiónu pre rozvoj cezhraničnej spolupráce ako nástroja trvalo udržateľného rozvoja
  2. Rozvoj úlohy súkromného sektora a medzisektorovej spolupráce v miestnom a regionálnom trvalo udržateľnom rozvoji prihraničného regiónu SR s Ukrajinou
  3. Posilnenie participácie menšinových skupín obyvateľstva v spoločenskom dianí
  ·4. Cezhraničná spolupráca na miestnej a celonárodnej úrovni medzi partnermi zo Slovenskej republiky a partnermi z Ukrajiny ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja cieľového regiónu
 • Oprávnenými aktivitami podprojektov môže byť budovanie kapacít, zvyšovanie odbornosti, vzdelávacie a školiace aktivity, šírenie informácií o cezhraničnej spolupráci, tréningy, workshopy, výskum zameraný na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu, publikácie, informačné fóra, výmena expertov, bilaterálna spolupráca a vypracovanie a implementácia inovatívnych modelov cezhraničnej spolupráce.

Oprávnené územie:
Košický kraj
Prešovský kraj
 
Minimálna výška kofinancovania v %: 10 %

Maximálna výška prí­spevku: 150 000 EUR, t. j. 4 953 000 SKK

Minimálna výška prí­spevku: 5 000 EUR, t. j. 165 100 SKK

Vyčlenený rozpočet výzvy: 625 000 EUR, t.j. 20 637 500 SKK, Referenčný výmenný kurz pre účely tejto výzvy je 1 EUR = 33.02 SKK

Adresa implementačnej agentúry:
Nadácia na podporu občianskych aktivít
Karpatská 7, PO BOX 19
810 05 Bratislava

Názov implementačnej agentúry:
Nadácia na podporu občianskych aktivít (NPOA)

Konečný termí­n predloženia žiadosti: 01. 08. 2008

Dátum zverejnenia výzvy: 30. 05. 2008

Tematické zameranie:

 • Budovanie a posilňovanie odborných kapacít obcí a okresov prihraničného regiónu pre rozvoj cezhraničnej spolupráce ako nástroja trvalo udržateľného rozvoja
 • Rozvoj úlohy súkromného sektora a medzisektorovej spolupráce v miestnom a regionálnom trvalo udržateľnom rozvoji prihraničného regiónu SR s Ukrajinou
 • Posilnenie participácie menšinových skupín obyvateľstva v spoločenskom dianí
 • Cezhraničná spolupráca na miestnej, regionálnej a celonárodnej úrovni medzi partnermi zo Slovenskej republiky a partnermi z Ukrajiny ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja prihraničného regiónu na úrovni obce, okresu alebo vyššieho územného celku

Oprávnené aktivity:

 • budovanie kapacít
 • zvyšovanie odbornosti
 • vzdelávacie aktivity
 • osveta a šírenie informácií
 • školiace aktivity a tréningy, workshopy
 • výskum so zameraním sa na cezhraničnú spoluprácu ako faktor miestneho a
 • trvalo udržateľného rozvoja
 • publikácie, informačné fóra
 • výmena expertov
 • bilaterálna spoluprácu s ukrajinskými partnermi
 • vypracovanie a implementácia inovatívnych modelov cezhraničnej spolupráce medzi SR a Ukrajinou.

Názov opatrenia Blokový grant: Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce

Názov priority: Regionálna politika a cezhraničné aktivity 

Skratka programu: NFM

Názov programového dokumentu: Norway Grants / Nórsky finančný mechanizmus

Oblasť podpory: Cezhraničná a územná spolupráca
 
Sektor:
Tretí­ (MVO)
Verejný
 
Ďalší oprávnení žiadatelia:

 • nezisková organizácia alebo organizácia štátnej a verejnej správy SR;
 • registrovaná v Slovenskej republike;
 • otvorená v otázke členstva a nesmie podmieňovať členstvo alebo podporu náboženskou alebo ideologickou príslušnosťou;
 • preukázať oblasť pôsobenia svojimi registračnými dokumentami;
 • priamo zodpovedná za prípravu a realizáciu podprojektu. Nesmie vystupovať ako sprostredkovateľ.
 • stabilná a preukáže dostatočné finančné a personálne zdroje;
 • má relevantné skúsenosti, alebo vie preukázať kapacity na manažovanie navrhovaných aktivít, ktoré budú zodpovedať rozsahu podprojektu, o podporu ktorého sa uchádzajú.