NKÚ: Pri kontrole čerpania fondov EÚ sa zistilo 1068 nedostatkov

Bratislava 4. apríla (TASR) – Počas ôsmich rokov od mája 2004 do konca minulého roka skontroloval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR 275 subjektov v súvislosti so Štrukturálnymi fondmi Európskej únie (EÚ). V rámci Kohézneho fondu úrad podrobil kontrole 73 subjektov. Celkovo sa zistilo 1068 nedostatkov, pričom NKÚ vydal 1068 odporúčaní na ich odstránenie. "NKÚ SR vydal vyhlásenia o ukončení pomoci na 11 programov Štrukturálnych fondov a na 41 projektov Kohézneho fondu," informovala dnes zastupujúca riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR Iveta Bieliková.

Sekcia kontroly európskych fondov vlani takisto vykonala kontrolu projektov súvisiacich s rómskou problematikou. V prvom polroku 2012 prebiehala prvá kontrolná akcia na systémovej úrovni, teda na úrovni Úradu vlády SR, a počas druhého polroku 2012 sa kontrolovalo 41 konkrétnych projektov. "Toto nebola finančná kontrola, to znamená, že tentoraz nebolo naším cieľom preverovať to, čo je zámerom finančnej kontroly," povedala na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave Mária Kysucká z NKÚ.

Cieľom kontroly bolo zistiť efektívnosť a účinnosť verejných zdrojov, ktoré sa na projekty vynaložili. Pri kontrole na úrovni Úradu vlády SR sa zistilo, že žiadna inštitúcia ani orgán v SR nemá komplexný ucelený prehľad o vynaložených prostriedkoch na financovanie projektov, ktoré sú zameraná na rómske komunity. Našli sa napríklad aj také projekty, ktoré sa zameriavajú na oblasti s vysokým výskytom rómskych komunít, no priamo neriešia ich sociálnu situáciu. "NKÚ skonštatoval, že hodnotenie programov a projektov a ich účinnosti a efektívnosti z pohľadu dopadu na zlepšenie situácie nie je dostatočné," uviedla Kysucká.

Kontrola na úrovni projektov ukázala nedostatky v 26 kontrolovaných subjektoch. Boli to okrem iného porušenia zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov, pričom zo 41 projektov pri 23 projektoch neboli splnené hodnotiace ukazovatele. V mnohých prípadoch nebola ani správne vykonaná predbežná finančná kontrola.

har jak