O slovenskej nebankovke rozhoduje Súdny dvor v Luxemburgu

Pred Súdnym dvorom EÚ v Luxemburgu sa objavil prvý prípad slovenského nebankového subjektu, poskytujúceho tzv. rýchle úvery. Súdny dvor  by mal na základe výkladu európskeho práva rozhodnúť či pri uplatňovaní vysokých úrokov v exekúciách na základe rozhodcovských  rozsudkov nedochádza k porušovaniu spotrebiteľského práva.  

Konanie vo veci slovenského nebankového subjektu má evidenčné číslo C–76/10 na základe prejudiciálnych otázok  Krajského súdu v Prešove. Podľa Petry Čakovskej zo Združenia na ochranu práv spotrebiteľov (OMBUDSPOT) je to v oblasti ochrany spotrebiteľa na Slovensku "novodobý jav a prípadný precedens by mohol byť míľovým krokom vpred".

Súdny dvor má právomoc riešiť spory medzi členskými krajinami, inštitúciami EÚ, podnikmi alebo jednotlivcami. Zabezpečuje, aby národné orgány a súdy členských krajín jednotne vykladali a aplikovali právo Európskeho spoločenstva. Súdny dvor tak zabezpečuje plnenie úloh, ktoré by v členských krajinách patrili do kompetencií niekoľkých rôznych súdov ako napr. ústavných súdov, správnych súdov či súdov všeobecnej jurisdikcie.

Súdny dvor tiež radí národným súdom pri správnej interpretácii práva Európskeho spoločenstva v prípadoch, v ktorých tieto súdy musia rozhodnúť. V tejto súvislosti môže rozhodovať o otázkach rovnoprávnosti mužov a žien na pracoviskách, o otázkach ochrany migrujúcich pracovníkov, obchodného práva a otázkach týkajúcich sa voľného pohybu tovaru, duševného vlastníctva, poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia. Pri podaní odvolania skúma rozhodnutia súdu prvého stupňa vzťahujúce sa len na právne záležitosti. Proti rozhodnutiam Súdneho dvora nemožno podať odvolanie. Pre súdy členských krajín, ktoré požiadali o interpretáciu práva Spoločenstva, je interpretácia Súdneho dvora záväzná.