Odpad separuje ďalších 400 obcí na Slovensku

Hospodárska a finančná kríza spôsobila, že výkupné ceny druhotných surovín prudko poklesli a tým náklady obcí a miest  na separovaný zber stúpli. Táto situácia viedla mnohé obce a mestá k úvahám o utlmení alebo pozastavení separovaného zberu. Zastavenie separovania by ohrozilo plnenie záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii v oblasti životného prostredia.

Výrobcovia a dovozcovia balených výrobkov, ktorí sú zo zákona zodpovední za to čo sa stane s obalmi aj potom, čo zákazníci spotrebujú ich výrobok, preto v septembri minulého roka predstavili návrh riešenia, ako pomôcť samospráve pri financovaní a prevádzkovaní separovaného zberu odpadov z obalov.  Návrh podporili najvýznamnejšie priemyselné profesijne združenia SLICPEN – Slovenské priemyselne združenie pre obaly a životné prostredie, UPS – Unia potravinárov Slovenska, SZVPaS – Slovenským združením výrobcov piva a sladu, SZZV – Slovenské združenie pre značkové výrobky, ZVLALS – Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, SOPK – Agro – potravinárska sekcia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Do praxe návrh uviedla oprávnená organizácia ENVI-PAK.

Princípmi podpory separovaného zberu v miestnych samosprávach je poskytovanie:

  • Priameho finančného príspevku mestám a obciam, ktoré separujú odpad za 100% vyzbieraného odpadu z obalov, ktorý odovzdali na recykláciu. Toto opatrenie pomáha priamo samospráve vykryť výpadky, ktoré spôsobil prudký pokles výkupných cien druhotných surovín na svetových trhoch.
  • Kvalifikovaného poradenstva mestám a obciam v oblasti separovaného zberu odpadov z obalov vychádzajúceho z medzinárodného know-how. Obce tak môžu operatívne a efektívne riešiť problémy samosprávy so separovaným zberom s kvalifikovanými odborníkmi. Optimalizácia vynakladaných finančných prostriedkov na separovaný zber je jednou z kľúčových oblastí.
  • Podpory miest a obcí pri vzdelávaní obyvateľstva spojeného s propagáciou separovaného zberu odpadov z obalov.
  • Otvorenosť pre všetkých – každé mesto a obec má možnosť vstúpiť do takto nastaveného systému a profitovať z neho.

Týmto krokom je oprávnená organizácia ENVI-PAK jediným subjektom, ktorý reálne reagoval na vzniknutú situáciu v odpadovom hospodárstve a v spolupráci s priemyselnými profesijnými združeniami priniesol návrh riešenia, ktoré bolo uvedené i do praxe. Je to dlhodobý projekt, ktorého cieľom je vytvoriť perspektívny a dlhodobo udržateľný systém podpory separovaného zberu odpadov z obalov. Toto riešenie nezaťažilo a ani nezaťaží štátny rozpočet a nespôsobilo ani zvýšenie cien výrobkov pre spotrebiteľov.