OP KaHR 2008: 13 mld. korún z eurofondov v tomto roku

Logo OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007-2013

Krátka správa

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007 – 2013 riadi ministerstvo hospodárstvo a svojou podstatou nadväzuje na predchodcu z rokov 2004-2006 – Sektorový operačný program Priemysel a služby. V novom období je súčasťou nosnej trojice programov zameraných na vedomostnú ekonomiku. Výrazne sa orientuje na súkromný sektor s výnimkou opatrení venovaných “zeleným” a “hnedým” priemyselným parkom a verejnému osvetleniu v mestách a obciach.

Podnikatelia (hlavne malí a strední) môžu počítať cez schémy pomoci de minimis s príspevkom od 30 000 do 200 000 eur (pri rešpektovaní spolufinancovania od 50 do 60%). Schémy štátnej pomoci poskytnú ešte výraznejšie stimuly, kde maximálna hranica na projekt sa pohybuje medzi 4-6 miliónmi eur (tiež sa rešpektuje regionálna mapa poskytovania štátnej pomoci).

Do úvahy sa budú brať aj také kritéria, ako sú:

  • vlastnícke kritérium – žiadateľ by nemal byť vlastnený z viac ako 25% zahraničným subjektom,
  • historické kritérium – kritérium doby existencie žiadateľa (teoreticky by sa pomoc nemala poskytovať spoločnostiam bez minulosti, ktoré vznikli tesne pred podaním výzvy),
  • nová definícia malých a stredných podnikov (MSP) EÚ.

Novinkou bude posudzovanie oprávnenosti ako MSP, kde sa budú zohľadňovať aj úroveň “dcér – matky – babičky” pri konkrétnych firmách ako žiadateľoch.

Štruktúra operačného programu je podelená na 4 prioritné osi:

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

  • Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery
  • Opatrenie 1.2. Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
  • Opatrenie 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Prioritná os 2 Energetika

  • Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
  • Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Prioritná os 3 – Cestovný ruch

  • Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
  • Opatrenie 3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a  Slovenska

Prioritná os 4 – Technická pomoc 

V poslendých týždňoch (21. januára 2008) schválil Monitorovací výbor pre vedomostnú spoločnosť viaceré dôležité programové dokumenty, medzi ktorými bol aj programový manuál OP KaHR. Ministerstvo hospodárstva pokračuje podobne ako počas písania a schvaľovania samotného programu v “utajenom móde”. K programu (schváleného EK koncom novembra 2007) ešte nepredstavilo definitívnu podobu manuálu, príručku pre žiadateľov, či schém štátnej pomoci a schém de minimis.

Indikované sumy pre jednotlivé výzvy predstavujú  pri súčasnom kurze (eur – Sk) takmer polovicu celkovej alokácie operačného programu. Ak sa bude všetko vyvíjať podľa očakávaného harmonogramu, tak prvé eurofondy odklepne za asistencie troch vypomáhajúcich agentúr ( SARIO , SIEA a SACR ) ministerstvo hospodárstva niekde na prelome septembra – októbra tohto roku. 

Plánovaný dátum výzvy 

Opatrenie OP KaHR 

Indikatívna alokácia v mil. Sk

12. 3. 2008 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis)
 700
12. 3. 2008 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis)
250
31. 3. 2008

1.1 – Inovácie a technologické transfery
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách 

1 500
14. 4. 2008 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím
2 500
12. 5. 2008 1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
Budovanie „hnedých“ a „zelených“ priemyselných parkov
1 400
26. 5. 2008

1.1 – Inovácie a technologické transfery
Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis)

1 000
9. 6. 2008 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)
500
16. 6. 2008 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
500
14. 7. 2008 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Schéma štátnej pomoci na podporu aplikovaného výskumu a vývoja smerovaného do inovácií
500
11. 8. 2008 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
2 500
16. 9. 2008 2.2 -Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Podpora úspor energie rekonštrukciou verejného osvetlenia
700
16. 9. 2008  3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím
1 000
Spolu 13 050

Zdroj: MH SR, február 2008

OP KaHR nie je jediný z nových programov, ktorý nemá ešte jasno v svojich programových dokumentoch. Okrem programu “oficiálne” ešte nič nechyrovať o doplňujúcich častiach na ministerstve zdravotníctva pri jednom z najmenších programoch Zdravotníctvo 2007-2013. To napríklad v pracovnej verzii manuálu navrhovalo pre nemocnice – neziskovky až 50% povinné spolufinancovanie a plánovalo ich zaradiť do schém štátnej pomoci. Štátne nemocnice mohli čakať až 100% prefinancovanie.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny síce vyhlásilo v OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia výzvy ako prvé (tesne pred Vianocami, no s posunutým skutočným začiatkom náboru projektov a dodatočnými opravami pre strop projektov z 350 000 na 250 000), ale konečnej podoby programového manuálu sa dočkali žiadatelia len nedávno, keďže sa “zapracovávavli do neho zmeny” z novej koncepcie riadenia eurofondov, ktorú zverejnilo ministerstvo výstavby 21. januára 2008.

Manuály a príručky nezverejnil ešte ani OP Bratislavský kraj (schválený ako posledný) a OP Informatizácia spoločnosti (schválený medzi prvými). Tiež nie sú zverejnené ešte manuály a príručky bilaterálnych cezhraničných programov (tzv. CBC programy) so susednými krajinami (Poľsko, Česká republika, Maďarsko a Rakúsko).

Pre žiadateľov bude dôležité, aby sa začítali aj do mnohých doplňujúcich strategických dokumentov a koncepcií. Medzi ne patrí napríklad koncepcia dlhodobého rozvoja vedy a techniky, cestovného ruchu do roku 2013, plán výstavby verejných vodovodov a kanalizácii. Niektoré z nich sa ešte spracúvajú, ako je národná koncepcia informatizácie verejnej správy (ministerstvo financií).