OP KaHR 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky (KaHR–22VS-0801)

Názov:
OP KaHR 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky (KaHR–22VS-0801)

Webstránka zverenenia výzvy:
na tejto linke

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:
Ministerstvo hospodárstva SR
Sekcia podporných programov
Mierová 19
827 15 Bratislava
Ing. Iveta Pabišová, generálna riaditeľka sekcie
T:02/4854 7121, T:02/4854 7221
F:02/4854 5010
e-mail: pabisova@economy.gov.sk, janeckova@economy.gov.sk 

Ciele programu:
Cieľom pomoci je podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach.

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
   

Minimálna výška kofinancovania v %: 5 %

Maximálna výška prí­spevku: 250 000 EUR, pričom výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nesmie prekročiť 1 mil. EUR. 

Minimálna výška prí­spevku: 20 000 EUR

Vyčlenený rozpočet výzvy: 700 000 000 SKK

Adresa implementačnej agentúry:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 27
 
Názov implementačnej agentúry:
Slovenská inovačná a energetická agentúru 

Konečný termí­n predloženia žiadosti: 13. 02. 2009 do 16.00 hod

Dátum zverejnenia výzvy: 16. 09. 2008

Podporované aktivity:
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce

Názov opatrenia: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Názov priority: Energetika

Skratka programu: OP KaHR

Názov programového dokumentu: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Typ fondu: ŠTRUKTURÁLNE
 
Oblasť podpory:

 • Rozvoj regiónov
 • Energetika
 • Lokálna infraštruktúra
   

Sektor: Verejný
 
Ďalší oprávnení žiadatelia:
obce založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov