OP KaHR 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (KaHR – 31SP – 0802)

Názov:
OP KaHR 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (KaHR – 31SP – 0802)

Webstránka zverenenia výzvy:
na tejto linke

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19,
827 15 Bratislava 212
Fax: 02 / 4333 7827
Tel. ústredňa: 02/4854 1111

Cieľ opatrenia 3.1:

 • Zlepšenie poskytovaných služieb cestovného ruchu prostredníctvom služieb s vyššou pridanou hodnotou
 • Účelom navrhovaného opatrenia je rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu (ďalej len „CR“) v oblasti poskytovaných služieb podporou investičných a neinvestičných aktivít v súkromnom sektore. Podpora budovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím (využitie minerálnych a geotermálnych prameňov pre rozvoj letnej a zimnej turistiky s komplexnými službami pre zákazníka, vytváranie rekreačných centier s možnosťami kultúrnych a poznávacích zájazdov spojených s predajom miestnych výrobkov, napr. sklo, porcelán, výšivky, ochutnávky vín spojených s predajom a pod.).

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
   

  Minimálna výška kofinancovania v %: 50 – 60 %

  Maximálna výška prí­spevku: 6 000 000 EUR, celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. EUR

  Minimálna výška prí­spevku: 60 000 EUR

  Vyčlenený rozpočet výzvy: 1 000 000 000 SKK

  Adresa implementačnej agentúry:
  Slovenská agentúra pre cestovný ruch
  Sekcia štrukturálnych fondov
  Dr. Vl. Clementisa 10
  P.O.BOX 97
  825 05 Bratislava 25
  Slovenská republika

  Názov implementačnej agentúry: Slovenská agentúra pre cestovný ruch

  Konečný termí­n predloženia žiadosti: 16. 01. 2009 do 16.00 hod

  Dátum zverejnenia výzvy: 16. 09. 2008

  Podporované aktivity:

  • 1. Výstavba nových zariadení cestovného ruchu, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre cestovný ruch a historických objektov slúžiacich na účely cestovného ruchu na území Slovenskej republiky, pričom zariadeniami cestovného ruchu sú:
   a. ubytovacie zariadenia zaradené do kategórie a triedy podľa platnej kategorizácie určenej vo vyhláške MH SR č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried, v znení neskorších predpisov – hotel, garnihotel, motel, botel, penzión, camping, horský hotel;
   b. stravovacie zariadenia, priamo v objekte ubytovacieho zariadenia alebo ako samostatné zariadenia, ktoré sa nachádzajú v miestach sústredeného pohybu turistov;
   c. objekty kultúrneho a historického dedičstva a prírodného potenciálu (galérie, múzeá, múzeá v prírode, skanzeny, kultúrne a historické pamiatky v strediskách cestovného ruchu ako sú hrady, zámky, kaštiele, prírodné zvláštnosti a atrakcie) využívané na účely cestovného ruchu;
   d. zariadenia a polyfunkčné objekty kúpeľníctva;
   e. zariadenia na prezentáciu kultúrnych aktivít (kultúrne podujatia, festivaly, prezentácia národného folklóru, zvykov a tradícií, kongresy, sympóziá a pod.);
  • 2. Výstavba nových zariadení cestovného ruchu, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení v strediskách cestovného ruchu, ktoré sú určené na poskytovanie služieb cestovného ruchu s cieľom skvalitniť a zatraktívniť poskytované služby. Ide najmä o výstavbu alebo modernizáciu:
   a. kúpalísk, otvorených a krytých plavární, bazénov, wellness v zariadeniach cestovného ruchu a ich vybavenia;
   b. športovo-rekreačných zariadení a detských areálov a ich vybavenia (sáun, posilňovní a pod.) v zariadeniach a strediskách cestovného ruchu;
   c. požičovní športových potrieb v strediskách cestovného ruchu;
   d. lyžiarskych vlekov, lanoviek, dopravných zariadení, bobových dráh, zasnežovacích zariadení a ďalších zariadení v strediskách cestovného ruchu a ich vybavenia;
   e. mikroinfraštruktúry ku komplexným strediskám CR, ako sú parkoviská v strediskách cestovného ruchu, v blízkosti kultúrnych, technických a historických objektov a prírodných zvláštností, základné inžinierske siete, rozvody termálnej vody, oplotenie objektov a pod., ak je to nevyhnutnou súčasťou investičného projektu.
  • 3. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu, najmä:
   a. nákup malých vodných plavidiel, vodných bicyklov, pltí,
   b. nákup strojov, prístrojov a zariadení slúžiacich na mechanické zasnežovanie a úpravu lyžiarskych tratí (ratraky, zariadenia na zasnežovanie a ich príslušenstvo),
  • 4. Výstavba nových alebo modernizácia existujúcich prvkov priestorovej orientácie dokumentujúca strediská a zariadenia cestovného ruchu a kultúry.
  • Jedným z hlavných kritérií na podporu vyššie uvedených projektov je zabezpečenie komplexnosti, resp. doplnenie komplexnosti turistických programov s aktivitami počas celého roka (leto/zima) tak, aby sa minimalizoval vplyv sezónnosti. 

  Názov opatrenia: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

  Názov priority: Cestovný ruch 

  Skratka programu: OP KaHR

  Názov programového dokumentu: OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

  Typ fondu: ŠTRUKTURÁLNE
   
  Oblasť podpory:

  • Cestovný ruch
  • Rozvoj vidieka
  • Rozvoj regiónov
    

  Sektor: Súkromný
   
  Ďalší oprávnení žiadatelia:
  Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2007, ktoré predložia projekt na vybudovanie, rekonštrukciu alebo modernizáciu komplexných centier cestovného ruchu s ich celoročným využitím a spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podnikateľa.