OP VaV 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu (OPVaV-2008/5.1/02-SORO)

Názov:
OP VaV 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu  (OPVaV-2008/5.1/02-SORO)

Webstránka zverenenia výzvy:
na tejto linke 

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:
Stromová 1
813 30 Bratislava
Sekcia európskych záležitostí
Tel.: 02/69252 261
Fax: 02/69202 209
e-mail: sei@minedu.sk

Ciele programu:

 • Zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry.
 • Cieľom opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu je zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry.
 • Cieľom tejto výzvy je najmä podporiť investície na budovania a/alebo modernizáciu informačno-komunikačných technológií (IKT) a IKT sietí.
   

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
   

Minimálna výška kofinancovania v %: 0 – 5 %

Maximálna výška prí­spevku: 150 000 000 SKK 

Minimálna výška prí­spevku: 50 000 000 SKK 

Vyčlenený rozpočet výzvy: 2 500 000 000 SKK 

Adresa implementačnej agentúry:
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
Sekcia implementácie Operačného programu Výskum a vývoj
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava

Názov implementačnej agentúry:
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Konečný termí­n predloženia žiadosti: 18. 11. 2008

Dátum zverejnenia výzvy: 18. 08. 2008

Podporované aktivity

 • investičné aktivity zamerané na rekonštrukciu objektov vysokých škôl, resp. SAV (napr. zatepľovanie budovy, výmena okien, výmena alebo oprava strechy, výmena ústredného kúrenia, oprava stien budovy, stabilizácia budov, oprava omietky na budove, oprava exteriéru budovy, úpravy interiéru budovy, zabezpečenie bezbariérovosti budov, zabezpečenie požiarnej bezpečnosti budov, rekonštrukcia sociálnych zariadení a WC, rekonštrukcia teplovodných, vodovodných, kanalizačných a elektrických sietí);
 • výstavba nových budov a dostavba rozostavaných budov existujúcich vysokých škôl (vrátane ubytovacích kapacít), resp. SAV;
 • rozširovanie objektov vysokých škôl, resp. SAV (napr. prístavba budovy, nadstavba budovy, akademické knižnice);
 • modernizácia a rekonštrukcie ubytovacích kapacít, existujúcich vysokých škôl okrem aktivít súvisiacich so zariadením a vybavením týchto kapacít;
 • modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl, resp. SAV, v ktorých prebieha vzdelávací proces za účelom zlepšenia podmienok na nové formy učenia a učenia sa – podpora IKT technológií pri budovaní jazykových učební, dielní, pri budovaní chemických, biologických a fyzikálnych učební, pri budovaní IKT učební, pri vybavení akademických knižníc; budovanie a údržba IKT sietí.

Názov opatrenia:
Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Názov priority: Infraštruktúra vysokých škôl

Skratka programu: OP VaV

Názov programového dokumentu: Operačný program Výskum a vývoj 

Typ fondu: ŠTRUKTURÁLNE
 
Oblasť podpory:
Infraštruktúra vzdelávania
Výskum a vývoj
 
Sektor: Verejný
 
Ďalší oprávnení žiadatelia:

 • verejné vysoké školy
 • štátne vysoké školy
 • Slovenská akadémia vied a jej ústavy (ako poskytovateľ vzdelávania)

Oprávnení žiadatelia musia spĺňať nasledovné podmienky:

 • žiadateľom je inštitúcia registrovaná a sídliaca na území Slovenskej republiky;
 • vysoké školy sú poskytovateľmi vysokoškolského vzdelávania s akreditovanými študijnými programami. SAV môže do žiadosti o NFP zahrnúť len ústav/ústavy, ktorý/ktoré vykonáva/vykonávajú priznané právo podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu;
 • žiadatelia sú vlastníkmi budov a pozemkov, na ktoré sa oprávnené aktivity vzťahujú, resp. majú budovy a pozemky v dlhodobom prenájme (minimálne 20 rokov po ukončení projektu). Na predmetné nehnuteľnosti nesmie byť zriadené záložné právo.