OP ZaSI 3.1.5 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spolocnosť

Názov:
OP ZaSI 3.1.5 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti  osobitným zreteľom na vzdelanostnú spolocnosť (DOP-SIA-2008/3.1.5/01)

Webstránka zverenenia výzvy:  
na tejto linke

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava
tel.: 02/ 5975 1111

Ciele programu:

 • Globálnym cieľom prioritnej osi je v zmysle OP ZaSI Rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK.
 • Cieľom opatrenia 3.1 je v zmysle OP ZaSI riešenie problémov BSK na trhu práce, a to najmä tvorbou vhodných podmienok na udržanie hospodárskeho rastu a na zvýšenie zručnosti zamestnancov a zamestnávateľov pre potreby znalostnej ekonomiky.
 • Špecifické ciele výzvy sú:
 • 1. Zvýšenie investícií do ľudského kapitálu zlepšením vzdelávania a kvalifikácií
 • 2. Zlepšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov a flexibility trhu práce
 • 3. Rast a udržanie zamestnanosti u mikro podnikov a malých podnikov.
 • Prioritná téma:
 • kód 63 Navrhovanie a šírenie inovačných a produktívnejších spôsobov organizácie práce

 Oprávnené územie:    Bratislavský kraj

Minimálna výška kofinancovania v %:   5 %

Maximálna výška prí­spevku: 
Nesmie presiahnuť súhrnne 200.000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Maximálna výška pomoci prijímateľovi pôsobiacemu v sektore cestnej dopravy nesmie prekročit 100.000 EUR v priebehu troch fiškálnych rokov.

Minimálna výška prí­spevku:    1 000 000 SKK

Vyčlenený rozpočet výzvy:    40 000 000 SKK

Adresa implementačnej agentúry: 
Sociálna implementačná agentúra
Odbor implementácie
Špitálska 6
816 43 Bratislava

Názov implementačnej agentúry:    Sociálna implementačná agentúra

Konečný termí­n predloženia žiadosti:    09. 09. 2008, do 16.00 hod.

Dátum zverejnenia výzvy:   30. 06. 2008

Podporované aktivity :

 • vypracovanie stratégie rozvoja ľudských zdrojov a plánov vzdelávania v podnikoch;
 • podpora vzdelávania v podnikoch s cieľom zvýšenia vedomostí a zručností a udržania zamestnateľnosti a adaptability zamestnancov vrátane manažérov (vzdelávacie aktivity – školenia, tréningy; stáže a pod.);
 • zvýšenie vedomostí a zručnosti zamestnancov a zamestnávateľov pre potreby znalostnej ekonomiky;
 • zavádzanie systému riadenia kvality podľa noriem ISO

Názov opatrenia:
Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spolocnosť

Názov priority: 
Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK

Skratka programu:    OP ZaSI

Názov programového dokumentu:  
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Typ fondu:    ŠTRUKTURÁLNE

Oblasť podpory:    Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Sektor:    Súkromný

Ďalší oprávnení žiadatelia:

 • mikro podnikatelia (do 10 zamestnancov a s výškou obratu do 2 mil. EUR) a malí podnikatelia2 (do 50 zamestnancov a s výškou obratu do 10 mil. EUR), fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pričom viac ako 50 % vlastníctva podniku musí byť súkromného charakteru.
 • samostatne zárobkovo činné osoby (SZCO)– fyzické osoby, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú živnosť podla zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podmienkou je existencia subjektu minimálne 3 roky (od dátumu zápisu do obchodného registra/od dátumu vzniku uvedenom v živnostenskom oprávnení ku dnu podania žiadosti o NFP). Oprávneným v rámci tejto výzvy v zmysle schémy pomoci de minimis je iba žiadateľ, ktorému pomoc poskytnutá v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov nepresiahne súhrnne 200.000 EUR, v prípade žiadateľa pôsobiaceho v sektore cestnej dopravy 100.000 EUR.