OP ŽP 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov (OPŽP-PO1-08-2)

Názov:
OP ŽP 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov (OPŽP-PO1-08-2)

Webstránka zverenenia výzvy:
na tejto linke 

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
tel: 02/5956 2522
e-mail: info@enviro.gov.sk

Ciele programu:

 • Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
  Špecifický cieľ: Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR
 • Operačný cieľ č. 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov
  Hlavným zameraním operačného cieľa 1.1 je zabezpečenie prístupu čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite. Zásobovanie pitnou vodou je jedným z determinujúcich faktorov rozvoja regiónu a jeho dosiahnutie je možné predovšetkým podporou budovania kapacít pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejného vodovodu. 
   

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Bratislavský kraj
   

Minimálna výška kofinancovania v %: 5 %

Maximálna výška prí­spevku:
celkové náklady neprevyšujú sumu 25 miliónov EUR

Minimálna výška prí­spevku: nie je stanovená

Vyčlenený rozpočet výzvy: 150 000 000 EUR 

Adresa implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia SR:
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Názov implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia / Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor programov

Konečný termí­n predloženia: žiadosti: 14. 10. 2008

Dátum zverejnenia výzvy: 14. 07. 2008

Podporované aktivity:

 • I. skupina: Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov len v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie (t.j. v jednej ryhe) podľa skupiny oprávnených aktivít operačného cieľa 1.2 „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ“
 • II. skupina: Dobudovanie, rozšírenie resp. zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských sústav a dobudovanie verejných vodovodov v ich preukázanom bilančnom dosahu za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dostatočnej kvantite a/alebo odstránenia zdravotného rizika vyplývajúceho z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov.
 • V rámci predkladaných projektov sa pritom uplatňuje zásada prednostného využitia už vybudovaných vodárenských zdrojov a kapacít podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky a jednotlivých plánov rozvoja krajov, Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska.

Názov opatrenia:
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov

Názov priority:
Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Skratka programu: OP ŽP

Názov programového dokumentu: OP Životné prostredie 2007 – 2013

Typ fondu: Kohézny fond
 
Oblasť podpory: Životné prostredie
 
Sektor:

 • Verejný
 • Súkromný
   
  Oprávnení­ žiadatelia:
 • Právnické osoby a fyzické osoby
 • Združenia miest a obcí
 • Mestá a obce
   

Ďalší oprávnení žiadatelia:

 • Obce, mestá – Skupina I. – II.
 • Združenia miest a obcí – Skupina I. – II.
 • Fyzické a právnické osoby v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a s § 2 písm. e) zákona č. 276/2001 Z. z. – Skupina I. – II.