OP ŽP 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO1-08-1-VP)

Názov:
OP ŽP 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO1-08-1-VP)

Webstránka zverenenia výzvy:

na tejto linke

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
tel: 02/ 5956 2261.
e-mail: info@enviro.gov.sk

Ciele programu:

 • PRIORITNÁ OS 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
  Špecifický cieľ: Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.
 • Operačný cieľ 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov
  Hlavným zameraním operačného cieľa 1.1 je zabezpečenie prístupu čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite. Zásobovanie pitnou vodou je jedným z determinujúcich faktorov rozvoja regiónu a jeho dosiahnutie je možné predovšetkým podporou budovania kapacít pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejného vodovodu.

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Bratislavský kraj
   

Minimálna výška kofinancovania v %: 0 – 5 %

Maximálna výška prí­spevku: celkové náklady prevyšujú sumu 25 miliónov EUR

Minimálna výška prí­spevku: nie je stanovená

Adresa implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava 

Názov implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia / Sekcia environmentálnych programov a projektov / Odbore administrácie a prípravy projektov / Oddelenie koordinácie prípravy projektov 

Konečný termí­n predloženia:
žiadosti Riadiaci orgán si vyhradzuje právo tento oznam uzavrieť , resp. pozastaviť. O tejto skutočnosti bude informovať 1 mesiac pred plánovaným uzavretím, resp. pozastavením oznamu, pričom uvedie aj dátum, ku ktorému bude oznam uzavretý, resp. pozastavený. 

Dátum zverejnenia výzvy: 14. 07. 2008

Podporované aktivity:

 • I. skupina: Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov len v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie (t.j. v jednej ryhe) podľa skupiny oprávnených aktivít operačného cieľa 1.2 „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ“
 • II. skupina: Dobudovanie, rozšírenie resp. zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských sústav a dobudovanie verejných vodovodov v ich preukázanom bilančnom dosahu za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dostatočnej kvantite a/alebo odstránenia zdravotného rizika vyplývajúceho z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov.

Názov opatrenia: Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov

Názov priority: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Skratka programu: OP ŽP

Názov programového dokumentu: OP Životné prostredie 2007 – 2013

Typ fondu: Kohézny fond
 
Oblasť podpory:
Lokálna infraštruktúra
Životné prostredie
 
Sektor:
Verejný
Súkromný
 
Ďalší oprávnení žiadatelia:

 • Obce, mestá – Skupina I, Skupina II
 • Združenia miest a obcí – Skupina I, Skupina II
 • Fyzické a právnické osoby v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a s § 2 písm. e) zákona č. 276/2001 Z. z. – Skupina I, Skupina II