OP ŽP 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO1-08-1-VP)

Názov:
OP ŽP 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO1-08-1-VP)

Webstránka zverenenia výzvy:
na tejto linke

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
tel: 02/ 5956 2261.
e-mail: info@enviro.gov.sk

Ciele programu:

 • PRIORITNÁ OS 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
  Špecifický cieľ: Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.
 • Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
  Hlavným zameraním operačného cieľa 1.2 je zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR voči EÚ. 

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Bratislavský kraj
   

Minimálna výška kofinancovania v %: 0 – 5 %

Maximálna výška prí­spevku: celkové náklady prevyšujú sumu 25 miliónov EUR

Minimálna výška prí­spevku: nie je stanovená

Adresa implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava 

Názov implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia / Sekcia environmentálnych programov a projektov / Odbore administrácie a prípravy projektov / Oddelenie koordinácie prípravy projektov 

Konečný termí­n predloženia žiadosti:
Riadiaci orgán si vyhradzuje právo tento oznam uzavrieť , resp. pozastaviť. O tejto skutočnosti bude informovať 1 mesiac pred plánovaným uzavretím, resp. pozastavením oznamu, pričom uvedie aj dátum, ku ktorému bude oznam uzavretý, resp. pozastavený. 

Dátum zverejnenia výzvy: 14. 07. 2008

Podporované aktivity:

 • A) podľa Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, ktorý vychádza z Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, jednotlivých plánov rozvoja krajov, Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska v nasledovnom prioritnom poradí:
  I. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách nad 150 000 EO;
  II. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO;
  III. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 10 000 EO do 15 000 EO;
  IV. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 EO do 10 000 EO;
 • B) ďalšie oprávnené aktivity:
  V. skupina: Výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, keď už je dobudovaná minimálne na 80% (celej predmetnej aglomerácie) a prevádzkovaná stoková sieť v aglomeráciách do 2 000 EO podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, jednotlivých plánov rozvoja krajov, Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska;
  VI. skupina: Výstavba stokovej siete a ČOV v aglomeráciách do 2 000 EO v prípade projektov zameraných na realizáciu opatrení, ktoré uložili orgány štátnej vodnej správy rozhodnutím (podľa zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a smerujú k zamedzeniu závažného ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd a povrchových vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie.
   

Názov opatrenia:
Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Názov priority: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Skratka programu: OP ŽP

Názov programového dokumentu: OP Životné prostredie 2007 – 2013

Typ fondu: Kohézny fond
 
Oblasť podpory:
Lokálna infraštruktúra
Životné prostredie
 
Sektor:
Verejný
Súkromný
 
Ďalší oprávnení žiadatelia:

 • Obce, mestá – Skupina I – VI
 • Združenia miest a obcí – Skupina I – VI
 • Fyzické a právnické osoby v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a s § 2 písm. e) zákona č. 276/2001 Z. z. – Skupina I – VI