OP ŽP 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO1-08-1-VP)

Názov:
OP ŽP 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, projekty nad 25 mil EUR (OPŽP-PO1-08-1-VP)

Webstránka zverenenia výzvy:
na tejto linke

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
tel: 02/ 5956 2261.
e-mail: info@enviro.gov.sk

Ciele programu:

 • PRIORITNÁ OS 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
  Špecifický cieľ: Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR
 • Operačný cieľ 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd
  Hlavným zameraním operačného cieľa 1.3 je zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúce pre SR zo smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (rámcová smernica o vodách) v oblasti monitorovania. Monitorovanie stavu povrchovej vody a podzemnej vody sa realizuje na základe ročných programov monitorovania, ktoré sú predmetom reportovania Slovenska voči Európskej komisii.

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Bratislavský kraj
   

Minimálna výška kofinancovania v %: 0 – 5 %

Maximálna výška prí­spevku: celkové náklady prevyšujú sumu 25 miliónov EUR

Minimálna výška prí­spevku: nie je stanovená

Adresa implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava 

Názov implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia / Sekcia environmentálnych programov a projektov / Odbore administrácie a prípravy projektov / Oddelenie koordinácie prípravy projektov 

Konečný termí­n predloženia žiadosti:
Riadiaci orgán si vyhradzuje právo tento oznam uzavrieť , resp. pozastaviť. O tejto skutočnosti bude informovať 1 mesiac pred plánovaným uzavretím, resp. pozastavením oznamu, pričom uvedie aj dátum, ku ktorému bude oznam uzavretý, resp. pozastavený. 

Dátum zverejnenia výzvy: 14. 07. 2008

Podporované aktivity:

 • I. skupina: Monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd v zmysle požiadaviek EÚ, najmä:
  A. Získanie dát pre zistenie súčasného stavu v oblasti kvantity a kvality povrchových vôd B. Spracovanie dát súčasného stavu povrchových vôd
  C. Hodnotenie stavu povrchových vôd
  D. Reportovanie – príprava správ o stave povrchových vôd vo forme a s obsahom vyplývajúcim z právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohôd
 • II. skupina: Monitorovanie a hodnotenie stavu podzemných vôd v zmysle požiadaviek EÚ, najmä:
  A. Získanie dát pre zistenie súčasného stavu v oblasti kvantity a kvality podzemných vôd
  B. Spracovanie dát súčasného stavu podzemných vôd
  C. Hodnotenie stavu podzemných vôd
  D. Reportovanie – príprava správ o stave podzemných vôd vo forme a s obsahom vyplývajúcim z právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohôd
 • III. skupina: Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov,
  najmä:
  A. Vybudovanie sond pre monitorovanie hladiny podzemnej vody
  B. Vybudovanie merných objektov na prameňoch
  C. Odstránenie starého merného objektu pri súčasnom budovaní nového merného objektu (sondy)
  D. Nákup a inštalácia zariadenia na automatické monitorovanie kvantity podzemných vôd 

Názov opatrenia: Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd

Názov priority: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Skratka programu: OP ŽP

Názov programového dokumentu: OP Životné prostredie 2007 – 2013

Typ fondu: Kohézny fond
 
Oblasť podpory: Životné prostredie
 
Sektor: Verejný
 
Ďalší oprávnení žiadatelia:

 • subjekty podľa vyhlášky MŽP SR č. 221/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii (SHMÚ, VÚVH, ŠGÚDŠ) – Skupina I., Skupina II. a Skupina III.
 • Slovenská agentúra životného prostredia – Skupina I., Skupina III.
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – subjekt podľa vyhlášky MŽP SR č.221/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii – Skupina I., Skupina III.