OP ŽP 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO2-08-1-VP)

Názov:
OP ŽP 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami,projekty nad 25mil.EUR (OPŽP-PO2-08-1-VP)

Webstránka zverenenia výzvy:
na tejto linke

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
tel: 02/ 5956 2261.
e-mail: info@enviro.gov.sk

Ciele programu:

 • PRIORITNÁ OS 2 Ochrana pred povodňami
  Špecifický cieľ: Zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami.
 • Operačný cieľ 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
  Hlavným zameraním operačného cieľa 2.1 je výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí. Preventívne protipovodňové opatrenia sa budú realizovať v nadväznosti na Program protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 a v nadväznosti na implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík.

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Bratislavský kraj
   

Minimálna výška kofinancovania v %: 0 – 5 %

Maximálna výška prí­spevku: celkové náklady prevyšujú sumu 25 miliónov EUR

Minimálna výška prí­spevku: nie je stanovená

Adresa implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava 

Názov implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia / Sekcia environmentálnych programov a projektov / Odbore administrácie a prípravy projektov / Oddelenie koordinácie prípravy projektov 

Konečný termí­n predloženia žiadosti:
Riadiaci orgán si vyhradzuje právo tento oznam uzavrieť , resp. pozastaviť. O tejto skutočnosti bude informovať 1 mesiac pred plánovaným uzavretím, resp. pozastavením oznamu, pričom uvedie aj dátum, ku ktorému bude oznam uzavretý, resp. pozastavený. 

Dátum zverejnenia výzvy: 14. 07. 2008

Podporované aktivity:

 • I. skupina: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, Plánmi manažmentu povodí, resp. Vodným plánom Slovenska, vrátane vypracovania plánov manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska, najmä:
  A. technické a biotechnické opatrenia v povodí spomaľujúce odtok vôd z povodia do vodných tokov,
  B. výstavba retenčných nádrží, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd
  C. úprava tokov a ich nevyhnutná oprava, údržba, ako aj budovanie poldrov
 • II. skupina: Opatrenia vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík, vrátane plánov manažmentu povodňových rizík:
  A. Stanovenie oblastí povodňového ohrozenia a povodňového rizika
  B. Vypracovanie plánov manažmentu povodňových rizík 

Názov opatrenia: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami

Názov priority: Ochrana pred povodňami

Skratka programu: OP ŽP

Názov programového dokumentu: OP Životné prostredie 2007 – 2013

Typ fondu: Kohézny fond
 
Oblasť podpory:
Lokálna infraštruktúra
Životné prostredie
 
Sektor: Verejný
 
Ďalší oprávnení žiadatelia:

 • Správcovia drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 – štátne organizácie, ktorým bola prevedená správa podľa § 51 ods. 1 uvedeného zákona – Skupina I
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2, písmeno a, b zákona č. 364/2004 – Skupina I, Skupina II
 • Mestá a obce, ktorým správca vodného toku prenechal jeho ucelený úsek (časť) do nájmu alebo výpožičky podľa § 51, ods. 2 zákona č. 364/2004 z. z. o vodách v znení neskorších predpisov – Skupina I