OP ŽP 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO2-08-1-VP)

Názov:
OP ŽP 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému, projekty nad 25 mil.EUR(OPŽP-PO2-08-1-VP)

Webstránka zverenenia výzvy:
na tejto linke 

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
tel: 02/ 5956 2261.
e-mail: info@enviro.gov.sk

Ciele programu:

 • PRIORITNÁ OS 2 Ochrana pred povodňami
  Špecifický cieľ: Zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami.
 • Operačný cieľ 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému
  Hlavným zameraním operačného cieľa 2.2 je v zmysle Programu protipovodňovej ochrany Slovenskej republiky do roku 2010 a Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 dobudovať Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS) ako nástroj umožňujúci prostredníctvom hydrologických predpovedí, varovaní a výstrah výraznejšie znížiť škody spôsobené povodňami, predovšetkým straty na životoch, ujmy na zdraví ľudí a majetku občanov, miest a obcí.

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Bratislavský kraj
   

Minimálna výška kofinancovania v %: 0 %

Maximálna výška prí­spevku celkové náklady: prevyšujú sumu 25 miliónov EUR

Minimálna výška prí­spevku: nie je stanovená

Adresa implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava 

Názov implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia / Sekcia environmentálnych programov a projektov / Odbore administrácie a prípravy projektov / Oddelenie koordinácie prípravy projektov 

Konečný termí­n predloženia žiadosti:
Riadiaci orgán si vyhradzuje právo tento oznam uzavrieť , resp. pozastaviť. O tejto skutočnosti bude informovať 1 mesiac pred plánovaným uzavretím, resp. pozastavením oznamu, pričom uvedie aj dátum, ku ktorému bude oznam uzavretý, resp. pozastavený. 

Dátum zverejnenia výzvy: 14. 07. 2008

Podporované aktivity:

I. skupina
Dobudovanie a prevádzka POVAPSYS, najmä:

 • A. dobudovanie siete pozemných staníc
 • B. dobudovanie systémov distančných metód monitoringu
 • C. dobudovanie informačných technológií a informačných systémov, vrátane
  telekomunikačného systému
 • D. dobudovanie systémov predpovedných modelov, metód, metodík

Názov opatrenia: Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému

Názov priority: Ochrana pred povodňami

Skratka programu: OP ŽP

Názov programového dokumentu: OP Životné prostredie 2007 – 2013

Typ fondu: Kohézny fond
 
Oblasť podpory: Životné prostredie
 
Sektor: Verejný
 
Ďalší oprávnení žiadatelia:

Slovenský hydrometeorologický ústav – Skupina I