OP ŽP 5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre ohrozené druhy rastlín…(OPŽP-PO5-08-2)

Názov:
OP ŽP 5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov (OPŽP-PO5-08-2)

Webstránka zverenenia výzvy:
na tejto linke 

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
tel: 02/5956 2522
e-mail: info@enviro.gov.sk

Ciele programu:

 • Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny.
  Špecifický cieľ: Dobudovanie sústavy chránených území NATURA 2000 a infraštruktúry ochrany prírody SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR
 • Operačný cieľ 5. 1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov.
  Operačný cieľ je zameraný na dosiahnutie alebo zachovanie priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho významu, najmä prostredníctvom sústavy NATURA 2000. Pre jeho splnenie je potrebné poznanie súčasného stavu druhov a biotopov, správne určenie opatrení vedúcich k priaznivému stavu, ich realizácia a systematický monitoring. Doplnkom ochrany druhov na mieste (in situ) je ochrana ex situ (v špecializovaných zariadeniach).

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
   

Minimálna výška kofinancovania v %: 0 %

Maximálna výška prí­spevku:
celkové náklady neprevyšujú sumu 200 miliónov SKK

Minimálna výška prí­spevku: nie je stanovená

Vyčlenený rozpočet výzvy: 3 000 000 EUR 

Adresa implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia SR:
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Názov implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia / Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor programov

Konečný termí­n predloženia žiadosti: 15. 10. 2008

Dátum zverejnenia výzvy: 15. 07. 2008

Podporované aktivity:

 •  I. skupina aktivít: vypracovanie dokumentov starostlivosti, a to:
  – programov starostlivosti o chránený areál, (národnú) prírodnú rezerváciu, (národnú) prírodnú pamiatku, chránenú krajinnú oblasť, národný park, územie patriace do súvislej európskej sústavy NATURA 2000 a územie medzinárodného významu;
  – programov záchrany chráneného areálu, (národnej) prírodnej rezervácie, (národnej) prírodnej pamiatky, chráneného vtáčieho územia, súkromného chráneného územia, zóny a časti zóny chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku;
  – programov záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov (európskeho a národného významu);
  ­- programov starostlivosti o vybrané chránené druhy rastlín a živočíchov (európskeho a národného významu), ak je potrebné stanoviť zásady starostlivosti o tieto druhy;
 • II. skupina aktivít: realizácia schválených dokumentov starostlivosti, a to:
  – programov starostlivosti o územia; vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území) a ďalších opatrení;
  – programov záchrany území; vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území) a ďalších opatrení;
  – programov záchrany druhov, vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území), odstraňovania migračných bariér, záchranných chovov ex situ a ďalších opatrení;
  – programov starostlivosti o druhy, vrátane výkupu pozemkov, opatrení na zabránenie konfliktov záujmov ochrany prírody a využívania prírodných zdrojov
 • III. skupina aktivít: vytvorenie informačného systému monitoringu biotopov a druhov (európskeho a národného významu), vrátane technického zabezpečenia na evidenciu, spracovanie a sprístupňovanie údajov;
 • IV. skupina aktivít: realizácia monitoringu aktuálneho stavu a trendov biotopov a druhov (európskeho a národného významu), vrátane spracovania údajov a ich ďalšieho využitia;
 • V. skupina aktivít: vypracovanie metodických materiálov, napríklad štúdií uskutočniteľnosti (pre oblasť monitoringu, programov starostlivosti a programov záchrany a pre ďalšie oblasti), zásad starostlivosti, hospodárenia a využívania území zaradených do sústavy NATURA 2000 z hľadiska vybraných druhov a biotopov európskeho významu; dopracovania metodiky pre dokumenty starostlivosti, zonáciu chránených území.
   

Názov opatrenia:
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov

Názov priority: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Skratka programu: OP ŽP

Názov programového dokumentu: OP Životné prostredie 2007 – 2013

Typ fondu: ŠTRUKTURÁLNE
 
Oblasť podpory: Životné prostredie
 
Sektor: Verejný
 
Ďalší oprávnení žiadatelia:

 • Štátna ochrana prírody SR
 • Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 • Zoologická záhrada Bojnice
 • Slovenská agentúra životného prostredia