OP ŽP 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov (O

Názov:
OP ŽP 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov  (OPŽP-PO5-08-3)

Webstránka zverenenia výzvy:
na tejto linke

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
tel: 02/5956 2522
e-mail: info@enviro.gov.sk

Ciele programu:

 • Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny.
  Špecifický cieľ: Dobudovanie sústavy chránených území NATURA 2000 a infraštruktúry ochrany prírody SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.
 • Operačný cieľ 5. 2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom
  budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia
  monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov.
  Cieľom operačného cieľa je materiálne a personálne dobudovanie oprávnených organizácií (podľa skupín oprávnených aktivít uvedených nižšie) a monitoring stavu zmien krajiny.

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
   

Minimálna výška kofinancovania v %: 0 – 5 %

Maximálna výška prí­spevku: celkové náklady neprevyšujú sumu 25 miliónov EUR

Minimálna výška prí­spevku: nie je stanovená

Vyčlenený rozpočet výzvy: 21 536 306 EUR

Adresa implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

Názov implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor administrácie a prípravy projektov

Konečný termí­n predloženia žiadosti: 02. 12. 2008

Dátum zverejnenia výzvy: 02. 09. 2008

Podporované aktivity:

 • I. skupina aktivít: výstavba a rekonštrukcia budov alebo inej infraštruktúry oprávnených
  organizácií (podľa kapitoly 5.2.7
  Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie), vrátane výkupu pozemkov a ďalších aktivít;
 • II. skupina aktivít: výstavba a rekonštrukcia náučných chodníkov a náučných lokalít, objektov a zariadení na povrchu i v podzemí na ochranu jaskýň a na sprístupňovanie jaskýň ako náučných lokalít;
 • III. skupina aktivít: vybavenie budov alebo inej infraštruktúry oprávnených organizácií (podľa kapitoly 5.2.7 Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie), vrátane zariadení na informačné a propagačné činnosti, a ďalších aktivít.
 • IV. skupina aktivít: monitoring významných charakteristických čŕt krajiny
 • V. skupina aktivít: vypracovanie dokumentácií ochrany, obnovy a tvorby krajiny a realizácia opatrení pre udržanie typického rázu

Názov opatrenia: Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov

Názov priority: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Skratka programu: OP ŽP

Názov programového dokumentu: OP Životné prostredie 2007 – 2013

Typ fondu: ŠTRUKTURÁLNE
 
Oblasť podpory: Životné prostredie
 
Sektor: Verejný
 
Ďalší oprávnení žiadatelia:

 • Štátna ochrana prírody SR
 • Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 • Zoologická záhrada Bojnice
 • Slovenská agentúra životného prostredia