OP ŽP 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami (OPŽP-PO5-08-3)

Názov:
OP ŽP 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami (OPŽP-PO5-08-3)

Webstránka zverenenia výzvy:
na tejto linke

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
tel: 02/5956 2522
e-mail: info@enviro.gov.sk

Ciele programu:

 • Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny.
  Špecifický cieľ: Dobudovanie sústavy chránených území NATURA 2000 a infraštruktúry ochrany prírody SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.
 • Operačný cieľ 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti,
  vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.
  Zlepšovanie environmentálneho povedomia verejnosti a podpory zo strany vlastníkov
  a užívateľov dotknutých pozemkov ako základnej podmienky realizácie opatrení ochrany prírody a krajiny. Zvyšovanie povedomia verejnosti a správcov územia o hodnotách krajiny a starostlivosti o ňu.

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
   

Minimálna výška kofinancovania v %: 0 – 5 %

Maximálna výška prí­spevku: celkové náklady neprevyšujú sumu 25 miliónov EUR

Minimálna výška prí­spevku: nie je stanovená

Vyčlenený rozpočet výzvy: 21 536 306 EUR

Adresa implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

Názov implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor administrácie a prípravy projektov

Konečný termí­n predloženia žiadosti: 02. 12. 2008

Dátum zverejnenia výzvy: 02. 09. 2008

Podporované aktivity:

 • I. skupina aktivít: vytvorenie kontinuálneho systému vzdelávania v oblasti ochrany prírody
  a krajiny, príprava a realizácia tematických vzdelávacích programov pre jednotlivé cieľové skupiny
 • II. skupina aktivít: vytvorenie systému pre zosúladenie záujmov ochrany prírody so záujmami vlastníkov, správcov a užívateľov územia, vrátane prípravy dokumentov(napr. regionálne a lokálne štúdie trvalo udržateľného rozvoja), zakladanie regionálnych rád pre trvalo
  udržateľný rozvoj, informačné a vzdelávacie podujatia pre vlastníkov pozemkov
  v chránených územiach;
 • III. skupina aktivít: príprava a realizácia informačných podujatí pre odbornú a laickú
  verejnosť;
 • IV. skupina aktivít: príprava a vydanie materiálov na informovanie, propagáciu, riešenie aktuálnych problémov;
 • V. skupina aktivít: sústreďovanie informácií a ich sprístupňovanie verejnosti, Európskej
  komisii a iným medzinárodným a národným inštitúciám.
 • VI. skupina aktivít: zavedenie programov smerujúcich k praktickej starostlivosti o krajinu do života vidieckeho obyvateľstva

Názov opatrenia: Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami

Názov priority: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Skratka programu: OP ŽP

Názov programového dokumentu: OP Životné prostredie 2007 – 2013

Typ fondu: ŠTRUKTURÁLNE
 
Oblasť podpory: Životné prostredie
 
Sektor: Verejný
 
Ďalší oprávnení žiadatelia:

 • Štátna ochrana prírody SR
 • Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 • Zoologická záhrada Bojnice
 • Slovenská agentúra životného prostredia