OPV Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov (OPV/K/RKZ/NP/2008-5)

Názov:
OPV Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov (OPV/K/RKZ/NP/2008-5)

Webstránka zverenenia výzvy:
 na tejto linke 

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:
Stromová 1
813 30 Bratislava
Sekcia európskych záležitostí
Tel.: 02/69252 261
Fax: 02/69202 209
e-mail: sei@minedu.sk

Ciele programu:

 • Cieľom opatrenia 1.1 je „uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania“.
 • Cieľom opatrenia 4.1 je „uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania“.

Špecifickými cieľmi opatrenia 1.1, na ktoré sa priame zadanie viaže, sú:

 • Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú
 • Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti

Špecifickými cieľmi opatrenia 4.1, na ktoré sa priame zadanie viaže, sú:

 • Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú
 • Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Bratislavský kraj
   

Minimálna výška kofinancovania v %: 0 %

Vyčlenený rozpočet výzvy: 320 000 000 SKK

Adresa implementačnej agentúry:
Ministerstvo školstva SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
Sekcia európskych záležitostí

Názov implementačnej agentúry: Ministerstvo školstva SR

Konečný termí­n predloženia žiadosti: 28. júl 2008

Dátum zverejnenia výzvy: 29. máj 2008

Podporované aktivity:

 • Oprávnené rámcové aktivity pre prioritnú os 1, opatrenie 1.1
  1.1.1 Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na ZŠ a SŠ
  1.1.3 Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
 • Oprávnené rámcové aktivity pre prioritnú os 4, opatrenie 4.1
  4.1.1 Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na ZŠ a SŠ
  4.1.2 Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
 • Oprávnené aktivity:
  • tvorba návrhov školského kurikula ako modelu obsahu vzdelávania vo väzbe na štátne kurikulum a potreby regiónu;
  • inovácia pedagogickej dokumentácie, učebníc, učebných textov, učebných pomôcok a príručiek smerom k rozvoju a overovaniu kľúčových kompetencií, aplikácia nových foriem a metód vzdelávania smerom k potrebám trhu práce;
  • podpora inovatívnych metód v realizácii všetkých foriem pedagogickej praxe;
  • ďalšie vzdelávanie a podpora osobnostného rozvoja pedagogických zamestnancov zamerané na potreby modernej školy;
  • podpora a rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov.

Názov opatrenia:

 • Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
 • Opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Názov priority:

 • Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Skratka programu: OP V

Názov programového dokumentu: Operačný program Vzdelávanie 

Typ fondu: ŠTRUKTURÁLNE
 
Oblasť podpory: Ľudské zdroje
 
Sektor: Verejný
 
Ďalší oprávnení žiadatelia: Štátny inštitút odborného vzdelávania