OTS: Európska komisia zbiera názory na konsolidáciu jednotného trhu…

Európska komisia zbiera názory na konsolidáciu jednotného trhu a digitalizáciu podnikania

Dňa 26. novembra si Komisia vypočuje názory expertov zo skupiny „Politiky podnikov a MSP“ o tom, ako konsolidovať jednotný trh a digitalizovať podnikanie a priemysel.

Na zasadnutí skupiny expertov bude mať Komisia možnosť prediskutovať s členskými štátmi ich názory na to, ako by mali pokračovať rozvoj a prehlbovanie jednotného trhu, tak v oblasti produktov, ako aj v oblasti služieb. Jednotný európsky trh bol počas uplynulých dvadsiatich rokov hlavnou hybnou silou rastu. V súčasnom náročnom ekonomickom prostredí je potrebné jednotný trh rozvíjať a prehlbovať s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť v rámci Únie a podporovať hospodársky rast a tvorbu pracovných príležitostí.

Komisia si vypočuje aj názory a nápady na činnosti na podporu digitalizácie podnikania a priemyslu. Tvorba pracovných príležitostí i hospodársky rast majú v programe novej Európskej komisie prioritu, pričom veľký dôraz kladie na investície a konkurencieschopnosť. Prioritu má digitálne hospodárstvo, pretože v Európe sa na stimuláciu rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti ešte stále dostatočne nevyužíva obrovský potenciál digitálnych technológií. Zástupcovia z Nemecka a Švédska predstavia na stretnutí svoje názory a myšlienky a predseda Strategického politického fóra o digitálnom podnikaní predstaví vyhliadky podnikania.

Základné informácie:

Skupina „Politiky podnikov a MSP“ bola založená na účely zhromažďovania rád pre politiky podnikov, MSP a priemysel a má dve sekcie; „Skupinu pre politiku podnikov“ a „Sieť splnomocnencov pre malé a stredné podniky“. Skupinu zaoberajúcu sa „Politikou podnikov“ tvoria generálni riaditelia orgánov verejnej správy z členských štátov, ktorí sú zodpovední za záležitosti politík priemyslu a podnikov. Skupinu „Splnomocnencov pre malé a stredné podniky“ tvoria zástupcovia vlád z každého členského štátu, ktorí pôsobia ako aktívny styčný bod pre podnikateľské kruhy malých a stredných podnikov s cieľom zabezpečiť, aby sa ich osobitné záujmy a potreby brali do úvahy pri tvorbe programov a politík EÚ tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ.

Viac informácií:

http://ec.europa.eu/enterprise/dg/epg/index_en.htm

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

TASR/OTS zsl