OTS: Experti sa stretli, aby prediskutovali smernicu EÚ a budúce opatrenia na…

Experti sa stretli, aby prediskutovali smernicu EÚ a budúce opatrenia na podporu malých a stredných podnikov v boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách

V utorok, dňa 18. novembra, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre podnikanie a priemysel zorganizovalo podujatie, na ktorom sa zúčastnil generálny riaditeľ Daniel Calleja Crespo, zástupca generálneho riaditeľa Antti Peltomaki a riaditeľka pre MSP a podnikanie Joanna Drake, aby prediskutovali vplyv smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách po termíne na jej transpozíciu v roku 2013. Na významnú hrozbu, ktorú oneskorené platby pre európske MSP predstavujú, poukazovali tak európske, ako aj vnútroštátne zainteresované strany. Pán Calleja Crespo povedal: „Skončením informačnej kampane sa naša práca nekončí. Teraz nás čakajú intenzívne práce zamerané na obmedzenie oneskorených platieb.“

Toto stretnutie uzatváralo seminár Informačná kampaň o oneskorených platbách. Dvojročná celoeurópska kampaň bola zameraná na zvýšenie informovanosti MSP a zainteresovaných strán o nových právach, ktoré smernica malým a stredným podnikom priznáva na účely boja proti škodlivému fenoménu oneskorených platieb v Európe. Komisia zhrnula, čo sa podarilo kampaňou dosiahnuť a členským štátom oznámila dôležitú správu, že ona je teraz zodpovedná za podporu MSP v tom, že musí zabezpečí správnu implementáciu smernice.

Európsky platobný index 2014 ukazuje, že odkedy sa informačná kampaň o oneskorených platbách začala, priemerné meškanie oneskorených platieb v Európe pokleslo. Priemerné trvanie úhrad medzi podnikmi sa skrátilo z 52 dní v roku 2012 na 47 dní v roku 2014 a priemerné trvanie platieb od verejného sektora sa skrátilo zo 65 dni v roku 2012 na 58 dní v roku 2014. Napriek tomuto zlepšeniu však európskym podnikom naďalej hrozí riziko skrachovania v dôsledku nezaplatených faktúr. Objem oneskorených platieb vzrástol v roku 2014 na 360 mld. €, čo predstavuje nárast o 10 mld. € v porovnaní s rokom 2012.

Na stretnutí so svojimi príspevkami vystúpili:

· Daniel Calleja Crespo – generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel a

· José Antonio Calvo Delgado, predseda Európskej konfederácie staviteľov

· Luc Hendrickx, riaditeľ politiky podnikania a zahraničných vzťahov, UEAPME

· Ben Butters, riaditeľ záležitostí EÚ, Eurochambres

Vystúpenie na tému oneskorené platby v obchodných transakciách a ich vplyv na európske MSP: http://vimeo.com/animodigital/review/112146902/951e4e5b25

Ďalšie informácie o smernici o oneskorených platbách: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/fighting- late-payments/late-payment-campaign/

Poznámky redaktorom:

Európska smernica o „oneskorených platbách“ je určená na boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. Jej „materský” dokument, iniciatíva „Small Business Act (SBA)“, je odrazom ochoty Komisie uznať ústrednú úlohu malých a stredných podnikov, ktorú v hospodárstve EÚ zohrávajú, a zdôrazňuje, že skutočný prístup k financiám je jedným z hlavných problémov, ktorým dnes MSP čelia. Informačná kampaň na urýchlenie implementácie nových ustanovení o oneskorených platbách

Pre MSP je obzvlášť problematické uplatniť si svoje právo na včasné platby. Oneskorené platby môžu mať za následok vysoké náklady tak z hľadiska časového, ako aj z hľadiska peňazí, a spor môže narušiť vzťahy so zákazníkmi. Smernica vytvára právny rámec na stíhanie dlžníkov.

Cieľom informačnej kampane je zvyšovať informovanosť kľúčových európskych aktérov, ktorých sa tento problém týka, najmä MSP a verejných orgánov, o nových právach, ktoré smernica malým a stredným podnikom priznáva. Zároveň sa snaží podporiť jej včasnú implementáciu. Kampaň ďalej vytvára fórum na výmenu osvedčených postupov na pomoc MSP pri dosahovaní včasných platieb.

Nové pravidlá sú jednoduché

· Verejné orgány musia zaplatiť za tovar a služby, ktoré si obstarajú, do 30 dní alebo za veľmi výnimočných okolností do 60 dní.

· Zmluvná voľnosť pri komerčných obchodných transakciách: Podniky by mali uhrádzať faktúry do 60 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodnú inak a ak to nie je pre veriteľa značne nevýhodné.

· Podniky sú automaticky oprávnené uplatniť si nárok na úroky z omeškania a môžu získať minimálnu pevne stanovenú sumu 40 € ako náhradu nákladov spojených s vymáhaním platby. Môžu si nárokovať aj náhradu všetkých ostatných primeraných nákladov spojených s vymáhaním platby.

· Zákonom stanovená úroková sadzba úrokov z omeškania za oneskorené platby sa zvýšila na minimálne 8 percentuálnych bodov nad referenčnou sadzbou Európskej centrálnej banky. Verejné orgány nemôžu stanoviť úrokovú sadzbu úrokov z omeškania za oneskorené platby pod touto hranicou.

· Podniky môžu jednoduchšie napadnúť zjavne nevýhodné podmienky a praktiky a domáhať sa nápravy na vnútroštátnych súdoch.

· Väčšia transparentnosť a zvyšovanie informovanosti: Členské štáty musia zverejňovať úrokové sadzby úrokov z omeškania za oneskorené platby, aby boli všetky strany, ktorých sa to týka, informované.

· Členské štáty sa vyzývajú, aby zaviedli kódexy včasných platieb.

· Členské štáty môžu ponechať v platnosti alebo uviesť do platnosti nové zákony a predpisy, ktoré sú priaznivejšie pre veriteľov ako ustanovenia smernice.

Nové opatrenia sú pre podniky dobrovoľné v tom, že podniky síce nadobúdajú právo podať žalobu, ale nie sú povinné to urobiť. Za určitých okolností sa môže podnik rozhodnúť predĺžiť splatnosť o niekoľko dní alebo týždňov v záujme zachovať si dobré obchodné vzťahy s konkrétnym klientom. Tieto nové opatrenia sú však pre verejné orgány povinné. Mali by ísť príkladom a ukázať, že sú pri dodržiavaní svojich zmlúv spoľahlivé a dôsledné.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

TASR/OTS zsl