Otvorenie Európskeho kontaktného bodu

Program Európa pre občanov

Komunitárny program EÚ Európa pre občanov podporuje celý rad aktivít a organizácií fungujúcich na báze „aktívneho európskeho občianstva“ a tým zabezpečuje zapojenie občanov a organizácií občianskej spoločnosti do procesu európskej integrácie.

V rámci tohto programu môžu  miestne a regionálne orgány a neziskové organizácie získať podporu na diskusné podujatia, konferencie,  workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru. Základnou podmienku je, aby boli projekty založené na medzinárodnej spolupráci a zohľadnili aktuálne európske témy.

Od  roku 2004, keď sa Slovenská republika zapojila do programu Európa pre občanov, boli podporené viaceré  slovenské projekty občianskych aktivít na medzinárodnej úrovni.  Súčasná vláda si vo svojom programovom vyhlásení stanovila za jednu z priorít vytvorenie podmienok pre efektívnejšie využitie finančných prostriedkov pre  kultúrne a občianske aktivity prostredníctvom štrukturálnych fondov a komunitárnych programov EÚ. Ako jedno z opatrení napĺňajúcich túto prioritu zabezpečilo, v súčinnosti s orgánmi Európskej komisie, zriadenie Európskeho kontaktného bodu ako národného koordinačného a implementačného orgánu programu Európa pre občanov so sídlom v Divadelnom ústave v Bratislave.

Európsky kontaktný bod Slovensko

EKB je súčasťou medzinárodnej siete podobných kancelárií, ktoré sú zriadené v 23 štátoch Európskej únie. Jeho úlohou je propagácia programu Európa pre občanov prostredníctvom informačných podujatí  v regiónoch Slovenska,  pomoc slovenským žiadateľom pri príprave projektov a žiadostí o grant a konzultácie pri hľadaní možností grantovej podpory projektom občianskych aktivít s medzinárodným charakterom. V tomto zmysle je otvorený potenciálnym žiadateľom a záujemcom o bližšie informácie.

Kontakt:

Európsky kontaktný bod
M.A. Mirka Ľachká
Email: mirka.lachka@theatre.sk
Tel.: 02 204 879 00
Divadelný ústav Bratislava
Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava