Európsky sociálny fond pomáha regiónom

Bratislava 20. júla (TASR) – Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou v rámci všetkých aspektov riadenia a rozvoja ľudských zdrojov je hlavným cieľom projektu Efektívne riadenie a rozvoj ľudských zdrojov v rezorte PSVR. Projekt, ktorý sa začal realizovať v Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji v tomto mesiaci, potrvá do júna 2013. Výška nenávratného príspevku z Európskeho sociálneho fondu je 2.746.000 eur.

Cieľom projektu bude spracovanie Stratégie riadenia a rozvoja ľudských zdrojov rezortu PSVR. V rámci cieľov projektu budú vypracované aj kompetenčné profily, kompetenčné modely a kľúčové kompetencie zamestnancov rezortu a zároveň budú vypracované vzdelávacie programy, katalóg vzdelávacích programov vrátane e-learningu a inštruktážno-interaktívneho DVD, ktoré sa budú následne uplatňovať v praxi.

Projekt je určený pre zamestnancov rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, tzn. štátnych zamestnancov a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v organizáciách rezortu PSVR v SR okrem Bratislavského kraja.

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia."

www.esf.gov.sk

Iveta Czuczorová Projektový manažér NP Centrum vzdelávania MPSVR SR

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

mš gl