Pomoc rodinám v kríze

Nezisková organizácia Áno pre život už viac ako 11 rokov pôsobí v žilinskom kraji v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia. Poskytuje celoročnú starostlivosť, poradenstvo i vzdelávanie pre odborníkov i klientov Domova G.B.Molla. Tieto  zaujímavé a osožné činnosti by neboli možné bez podpory ďalších zainteresovaných- jednotlivcov, podnikateľov, cirkevné ustanovizne, štátnej správy i samosprávy.

Významnou časťou sa na každodennej činnosti podieľajú aj finančné zdroje rôznych nadácií a fondov.

V súčasnosti sa realizuje projekt podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a mechanizmu EHS s názvom Sociálne a komunitné služby pre rodinu v ohrození a profesionalizácia mimovládnej organizácie. Je zameraný na niekoľko rôznorodých etáp. Hlavná ťažisková činnosť spočíva v poradenstve tým, ktorí pomoc najviac potrebujú. Klienti Domova G.B.Molla, ale aj široká verejnosť tu nachádza bezplatné služby právnika, psychológa, sociálneho pracovníka i špeciálneho pedagóga. Každý týždeň sa tu  stretávajú rôzne ťažké  ľudské osudy, ktoré však s pomocou odborníkov môžu dospieť k šťastnému vyriešenie alebo aspoň únosnej náprave.

Projekt zároveň umožňuje pracovať  s deťmi, ktoré pochádzajú z neúplných rodín, zo zlého sociálneho prostredia. Zúčastňujú sa mnohých súťaží, hier, tvorivých dielní , výletov a ´dalších podujatí.

Počas trvania projektu  sa uskutočnilo viac ako 12 interaktívnych prednášok  na stredných školách žilinského regiónu, ktoré sa venovali domácemu násiliu a jeho prevencii, obchodovaniu s ľuďmi a s tým súvisiacimi kriminálnymi činmi.

Nezabudlo  sa ani na zamestnancov neziskovej organizácie, ktorí sa pravidelne zúčastňujú doplňujúcich vzdelávacích kurzov a pracujú na svojom profesijnom raste. Absolvovali 30 hodinový modul kurzu PRIDE  určený náhradným rodičom a ľuďom , ktorí pracujú s problémovými deťmi.

Projekt ukončí svoje aktivity v septembri 2010 a počíta s pomocou a zapojením asi 100 rodín z regiónu.