Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

Oprávnení žiadatelia:

 • štátne rozpočtové, príspevkové, preddavkové organizácie
 • mimovládne neziskové organizácie
 • VÚC, obce a mestá
 • právnické a fyzické osoby
 • záujmové združenia právnických alebo fyzických osôb
 • občianske združenia, nadácie

Oprávnené aktivity:

 • Podpora zamestnávateľov a inštitúcií pri predchádzaní diskriminácie, zavádzaní manažmentu rozmanitosti a vzdelávania k nim vrátane uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení
 • Podpora vzdelávania a rozširovania vedomostí zamestnancov verejnej správy o všetkých skupinách obyvateľov, ktorí sú, resp. môžu byť ohrození niektorou z foriem diskriminácie, podpora profesionálneho správania zamestnancov VS prostredníctvom školení
 • Vzdelávanie pracovníkov prvého kontaktu (zamestnancov úradov, zariadení sociálnych služieb a pod.) v oblasti predchádzania a boja so všetkými formami diskriminácie (obchodné združenia, podniky, najmä malé a stredné podniky (MSP)
 • Podpora senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov, s dôrazom na MSP
 • Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce
 • Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou
 • Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 10 000 000 €
  • Minimálna výška príspevku:  50 000 eur
  • Maximálna výška príspevku: 200 000 eur

Viac o oprávnených žiadateľoch, podporovaných aktivitách, oprávnených typoch projektov a financovaní nájdete na našom partnerskom portáli GrantExpert >>>