Poslanci EP sa zasadzujú za väčšie práva občanov pracujúcich v inom štáte EÚ

Brusel 6. novembra (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti (EMPL) v utorok prijali uznesenie, podľa ktorého by členské štáty EÚ mali vypracovať opatrenia týkajúce sa pomoci občanom únie, ktorí chcú pracovať v inom členskom štáte, objasniť ich právo na slobodu pohybu, poskytnúť vhodné nápravné opatrenia na vnútroštátnej úrovni ak trpia diskrimináciou v tomto smere.

"Právo občanov EÚ pracovať v inom členskom štáte je stanovené v Zmluve o EÚ a v právnych predpisoch únie. Avšak diskriminácia na základe štátnej príslušnosti stále pretrváva. Táto legislatíva si kladie za cieľ objasniť, uľahčiť a zabezpečiť lepšie uplatnenie práva na základe existujúcich právnych predpisov EÚ, neukladá však nové povinnosti pre členské štáty," uviedla spravodajkyňa pre túto záležitosť, slovenská europoslankyňa Edit Bauer (SMK).

Bauer zároveň spresnila, že dobre fungujúci jednotný trh EÚ by mal byť bez prekážok a zaisťovať hladký voľný pohyb pracovníkov.

Podľa údajov Európskej komisie (EK), zhruba 6,6 miliónov občanov EÚ v roku 2012 žilo a pracovalo v inom členskom štáte, než je ich vlastný. To predstavuje viac než tri percentá všetkých pracovníkov v EÚ. Ďalších 1,2 milióna ľudí zas žilo v jednej krajine EÚ, ale pracovalo v inej krajine.

Štúdia z roku 2011, na ktorú sa odvoláva EK, zistila, že 15 percent občanov EÚ sa rozhodlo nehľadať si zamestnanie v inom členskom štáte, pretože cítili, že v ceste im stojí príliš veľa prekážok.

Súčasné právne predpisy EÚ stanovujú, že pracovníkom EÚ, ktorí čelia diskriminácii na základe ich štátnej príslušnosti, musia byť poskytnuté efektívne prostriedky právnej ochrany a domáhania sa práv.

Výbor EMPL v utorok zahlasoval za posilnenie úlohy sociálnych partnerov ako sú mimovládne organizácie, odbory či rôzne združenia, na pomoc obetiam pracovnej diskriminácie pri súdnych konaniach .

Poslanci EP tiež navrhujú, aby Európska komisia a členské štáty vytvorili európsku sieť národných kontaktných miest pre zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi pri presadzovaní práv pracovníkov z iných krajín EÚ. Národné vlády by podľa nich mali lepšie využívať existujúce zdroje informácií a asistenčných služieb, ako je Vaša Európa, SOLVIT, EURES, Enterprise Europe Network či jednotných kontaktných miest.

Poslanci navrhli zmeny v znení novej smernice navrhnutou EK, aby bolo jasne špecifikované, ktoré skupiny pracovníkov majú právo ísť za prácou do inej členskej krajiny v rámci existujúcich pravidiel EÚ. Ide o pracovníkov s trvalým pracovným pomerom, ale aj sezónnych zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby, nie však kategória vyslaných pracovníkov.

Návrh smernice objasňuje rozsah pôsobnosti pravidiel, ktoré majú určiť pracovné podmienky, odmeňovanie, prepúšťanie, prístup k sociálnym a daňovým výhodám, členstvo v odboroch a prístup k vzdelávaniu, bývaniu a vzdelanie pre deti.

Poslanci EMPL pozmenili znenie smernice smerom k dôraznejšiemu zaisteniu bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci zamestnancov z iných členských štátov a ich prístupu k verejným službám zamestnanosti.

Text schválený výborom EMPL poskytuje EP potrebný mandát na začatie rokovaní s národnými vládami členských štátov (Rada).

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl