Premiérove výroky o diskriminácii žien odrážajú nepochopenia zodpovednosti vlády

Bratislava 08. 03. 2010 (Občan, demokracia a zodpovednosť, OZ Možnosť voľby, Záujmové združenie žien ASPEKT, Queer Leaders Forum, Slovensko-český ženský fond)

Ľudskoprávne organizácie zasadzujúce sa za práva žien vyjadrujú zásadný nesúhlas s dnešnými výrokmi premiéra Roberta Fica, že nerovnosť v odmeňovaní žien a mužov „je vecou prístupu zamestnávateľov k ženám a mužom“ a že vláda nemá žiaden nástroj, ako prinútiť zamestnávateľov, aby ohodnotili ženy rovnako ako mužov. Premiérovo odvolávanie sa na to, že vláda neprijala žiadne opatrenie, ktoré by „zavádzalo nerovnosť medzi mužmi a ženami“, je podľa organizácií nepochopením zodpovednosti vlády.

„Máme ďakovať za to, že vláda sa snaží nezhoršovať diskrimináciu žien? Veď povinnosťou vlády je prijať všetky opatrenia na odstránenie diskriminácie a nielen udržiavať existujúci stav. Vláda stále o rodovej rovnosti nerozmýšľa ako o niečom, čo musí byť premietnuté vo všetkom, čo sa deje na úrovni verejných inštitúcií. Často sa tiež vyhovára na nedostatok zdrojov – avšak opomína pri tom fakt, že každé jedno euro musí byť vynaložené tak, aby odrážalo požiadavku napĺňať ľudské práva žien,“ reaguje Adriana Mesochoritisová z OZ Možnosť voľby.

Vláda má povinnosť nielen zaviesť do zákonov nediskriminačné ustanovenia, ale aj proaktívne pristupovať k odstraňovaniu diskriminácie žien. „Je veľa krokov, ktoré vláda mohla spraviť a nespravila. Napríklad rozviazať ruky inšpektorátom práce, aby mohli zisťovať diskrimináciu na pracoviskách alebo zabezpečiť vzdelávanie na súdoch o antidiskriminácii a ľudských právach žien,“ uviedla Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

Vláda svoje obdobie nevyužila ani na prijatie Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia. Uspokojivo sa nevyvíjajú ani práce na tvorbe Národného akčného plánu rodovej rovnosti, ktorý stále nepočíta s riešením otázok ako sociálno-ekonomické dopady rozvodov na ženy či situácia marginalizovaných skupín žien, ako napríklad Rómok či nehetorosexuálnych žien.

Namiesto toho členovia vlády znevažujú práva žien rozprávaním sexistických vtipov na „oslavách“ MDŽ.

Kontakt:

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., Občan, demokracia a zodpovednosť, debreceniova@oad.sk, 0905 825 408

Mgr. Adriana Mesochoritisová, OZ Možnosť voľby, adriana@moznostvolby.sk, 0911 550 195