Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

Z grantu je možné financovať stavebné práce, nákup a nájom budov, pozemkov, strojov, prístrojov, techniky, náradia a materiálu. Medzi oprávnené výdavky patria aj financovanie projektovej dokumentácie, stavebného dozoru, náklady na riadenie projektu a mzdové výdavky. Merateľným ukazovateľom je počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany.

Viac o oprávnených žiadateľoch, podporovaných aktivitách, oprávnených typoch projektov a financovaní nájdete na našom partnerskom portáli GrantExpert >>>