Prezentácia publikácie „Nové členské krajiny v EÚ“

Aké preferencie majú nové členské krajiny EÚ? A akými stratégiami sa ich snažia dosahovať? V ktorých oblastiach podporujú hlbšiu európsku integráciu a spájanie suverenity, kde presadzujú medzivládny prístup? Ktoré faktory vplývajú na správanie nových členov Únie?

Na tieto otázky hľadá odpoveď publikácia "Nové členské krajiny v EÚ: Od počúvania ku konaniu?", ktorú spracoval výskumný tím Katedry politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pod vedením profesorky Dariny Malovej.

Štúdia prichádza k záveru, že napriek všeobecne pozitívnemu pohľadu na európsku integráciu, majú nové členské krajiny výhrady k jej prehlbovaniu, napríklad v daňovej oblasti. Ich reálna politika má však väčšinou reaktívny štýl.

Štrukturované rozhovory vykonané počas výskumu ukázali, že aj reálni vykonávatelia európskej politiky nových členských krajín vnímajú limity vplyvu, ako sú nedostatočné kapacity na obsiahnutie celej agendy, nedostatočná stabilita národných administratív, slabé zastúpenie v inštitúciách EÚ, či neefektívnosť vnútorných koordinačných mechanizmov.

Publikácia sa ďalej venuje niekoľkým špecifickým oblastiam, v ktorých prebieha intenzívna diskusia o ďalšej integrácii – zahraničná a bezpečnostná politika, energetická politika, či spoločná menová únia. Politickej sfére ponúka niekoľko odporúčaní, ktorými by sa mohol zvýšiť vplyv nových členov v Európskej únii – predovšetkým zlepšenie domácich administratívnych kapacít, a zlepšenie koordinácie s členskými krajinami a schopnosti vytvárať koalície.

Publikácia bude prezentovaná na seminári v piatok, 17.12. 2010 o 14:00, na pôde Filozofickej fakulty UK, v miestnosti č. 236 na Gondovej 2.